141. Gunboat "Aunus"
September 13, 2016. TSch-100
Novaya Ladoga
480.23 Kb, 1274×853
© Gomper

142. Gunboat "Aunus"
November 2016. TSch-100 sweeper
Novaya Ladoga
668.24 Kb, 1349×900

143. Gunboat "Aunus"
2017. TSch-100
Novaya Ladoga
377.17 Kb, 1500×1001

144. Gunboat "Aunus"
2017. TSch-100 sweeper
Novaya Ladoga
94.32 Kb, 1080×722
© Nikolai_rassokhin