9. Solomennoye
1930's. Solomennoye
83.32 Kb, 462×445
© Markushevich
Tags
10. Solomennoye
October 7, 1941. Solomennoye. Former Candlemas Church
583.51 Kb, 1220×900
© Kauko Kivi
Tags
11. Solomennoye
Early 1940's. Solomennoye
525.95 Kb, 1310×900
© A.Viitasalo
Tags
12. Solomennoye
Early 1940's. Solomennoye. Ferry-boat
484.98 Kb, 1299×900
© A.Viitasalo
Tags