9. Solomennoye
February 10, 1943. Solomennoye. Sawmill
712.18 Kb, 1196×1200
© E.Nurmi
Tags
10. Solomennoye
1950's. Solomennoye
226.77 Kb, 1151×356
Tags
11. Solomennoye
1950's. Solomennoye
89.22 Kb, 620×400
Tags
12. Solomennoye
Late 1970's. Solomennoye
765.87 Kb, 1094×1200
© Mihail Fedorov
Tags