2089. Harlu
24. syyskuuta 2019. Harlu
810.58 Kt, 1354×900

2090. Harlu
24. syyskuuta 2019. Rautatiesilta
1.04 Mt, 1354×900
Tägiä
2091. Harlu
24. syyskuuta 2019. Rautatiesilta
1005.79 Kt, 1350×900
Tägiä
2092. Harlu
24. syyskuuta 2019. Rautatiesilta
890.70 Kt, 1354×900
Tägiä