1. Common Grave of Communists
2019. Common Grave of Communists
Petrozavodsk
9.90 Mb, 1920×1088, 0:17
© Ilya Chizhov

2. Common Grave of Communists
September 20, 2019. Common Grave of Communists
Petrozavodsk
3.44 Mb, 1920×1080, 0:06
© Nika Plus TV

3. Common Grave of Communists
2021. Common Grave of Communists
Petrozavodsk
90.23 Mb, 1920×1080, 3:50