Poduzhemye Village

1904. Poduzhemye Village of Kem Uyezd of Archangel Government 1904. Poduzhemye Village of Kem Uyezd of Archangel Government 1904. Poduzhemye Village of Kem Uyezd of Archangel Government 1923. Poduzhemye Village