1936. Genrikh Yagoda (Enoch Jehuda)
1936. Genrikh Yagoda (Enoch Jehuda)
People's Commissar for Internal Affairs of the USSR (1934-1936)
On this image:
  • Genrikh Grigoryevitch (Enoch Hershonovitch) Yagoda (Jehuda)