1 from 40
August 5, 1978. Celebration action on Lenin Square. The cpeech of Chairman of city executive committee Pavel Sepsjakov
August 5, 1978. Celebration action on Lenin Square. The cpeech of Chairman of city executive committee Pavel Sepsjakov
Petrozavodsk
Original file, 700×441
On this image:
  • Yury Vladimirovich Andropov
  • Vasily Vasilevich Chupyi
  • Andrey Alexeyevich Kochetov
  • Pavel (Paavo) Stepanovich Prokkonen (Prokofiev)
  • Anatoly Ivanovich Prokuev
  • Ivan Ilyich Senkin
  • Pavel Vasilevich Sepsyakov