32 from 53
August 5, 1978. Yuri Andropov in the Petrozavodsk
August 5, 1978. Yuri Andropov in the Petrozavodsk
© Boris Semenov
Original file, 1130×738
On this image:
  • Yury Vladimirovich Andropov
  • Andrey Alexeyevich Kochetov
  • Pavel (Paavo) Stepanovich Prokkonen (Prokofiev)
  • Ivan Ilyich Senkin