2 from 391
1880's. Petrosavodsk. Gogolevskaya street. Lutheran church
1880's. Petrosavodsk. Gogolevskaya street. Lutheran church