5 from 28
July 16, 1962. Nikita Khrushchev in the Petrozavodsk
July 16, 1962. Nikita Khrushchev in the Petrozavodsk
On this image:
  • Nikita Sergeevich Khrushchev