HistoryThe BandToursDiscographyLyricsPhotoarchivePressGuestbook
February 29, 2008. Presentation of the new album Palapeli. Vyatcheslav Agapitov made pictures from the concert
February 29, 2008. Presentation of the new album Palapeli. Vyatcheslav Agapitov made pictures from the concert
Media Center Vyhod, Petrozavodsk
© Vyatcheslav Agapitov
© Arto Rinne, 2004–2018 © Heninen.net, 2004–2018