472 from 476
May 2, 2019. Solomennoye
May 2, 2019. Solomennoye
© Denis Ryzhkov
Original file, 1080×810