September 19, 1944. Moscow
September 19, 1944. Moscow
Armistice Agreement
On this image:
  • Vyacheslav Mikhailovich Molotov (Skryabin)
  • Kliment Yefremovich Voroshilov
  • Andrey Alexandrovich Zhdanov