April 6, 1948. Moscow. Signing of the Finnish–Soviet Agreement of Friendship, Coöperation, and Mutual Assistance
April 6, 1948. Moscow. Signing of the Finnish–Soviet Agreement of Friendship, Coöperation, and Mutual Assistance
On this image:
  • Fyodor Fyodorovich Molochkov
  • Vyacheslav Mikhailovich Molotov (Skryabin)
  • Mauno Pekkala
  • Joseph Vissarionovich Stalin (Dzhugashvili)
  • Andrey (Andrzej) Yanuarevich Vyshinsky (Wyszyński)