1904. Poduzhemye Village of Kem Uyezd of Archangel Government
1904. Poduzhemye Village of Kem Uyezd of Archangel Government
© Andrey Agafonov
Original file, 786×572