Käyttöoikeussopimus

Nämä dokumentit ovat Teidän ja Andrew Henisen (Antti Hännisen) välinen juridinen sopimus, joka määrittelee

  • käyttöehtoja jotka koskevat heninen.net julkisohjelmassa ja sen kaikissa heninen.net aliohjelmissa samoin bekman.onego.ru web-sivulla (jäljempänä käytetään yhteisnimitysta HENINEN.NET sivusto) olevia tiedotusmateriaaleja (ellei yksittäisellä www-sivulla mainita erityisiä sen käyttöä koskevia lisäehtoja);
  • HENINEN.NET sivuston tekijänoikeuksia;
  • Teitä yksilöivien henkilötietojen salassapidon ja yksityisyyden suojan ehtoja.

Avaamalla verkon kautta HENINEN.NET sivuston ja tutkimalla sen sisältöä Te samalla myönnätte, että olette lukeneet, ymmärtäneet ja hyväksyneet tässä sopimuksessa luetellut ehdot ja rajoitukset.

Mikäli ette hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, älkää käyttäkö HENINEN.NET sivustoa.

Andrew Heninen pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän sopimuksen ehtoihin ilman lisäilmoitusta. Jos Te samalla jatkatte HENINEN.NET sivuston käyttöä, tämä merkitsee että Te hyväksytte nämä uudet ehdot. Siksi Teidän kannattaa aika ajoin käydä tällä sivulla tutustumassa voimassa oleviin ehtoihin, koska ne sääntelevät HENINEN.NET sivuston käyttötapaa.

Käyttöehdot

Takeiden puuttuminen

Vaikka tarkan ja oikean tiedon tarjoaminen on yksi tärkeimpiä tehtäviä, jotka Andrew Heninen on itselleen asettanut, hän ei kuitenkaan anna takuuta näiden sivujen sisältämän tiedon täydestä täsmällisyydestä.

Kaikki HENINEN.NET sivustolla oleva informaatio esitetään "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. HENINEN.NET sivusto saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia, lyöntivirheitä tai käännösvirheitä. Andrew Heninen on kiitollinen huomautuksistanne, jotka koskevat teknisiä epätäsmällisyyksiä, lyönti- ja käännösvirheitä, ja sitoutuu puolestaan ryhtymään toimiin epäkohtien pikaiseksi poistamiseksi.

Andrew Heninen ei vastaa millään tavalla, kuluttajien huolimattomuus ja leväperäisyys mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen mistään vahingosta (suoranaisesta tai välillisestä, satunnaisesta tai lainalaisesta) mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen menetetyt tiedot tai voitot, jotka liittyvät HENINEN.NET sivuston käyttöön tai siihen, että sivuston sisältöä ei pysty käyttämään, vaikka Andrew Heniselle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Siinä tapauksessa kun HENINEN.NET sivuston materiaalien käyttö yhtä hyvin kuin kyvyttömyys käyttää niitä aiheuttavat laitteistonne lisähuollon, korjaamisen tai korjauksen tarpeen, kaikki siihen liittyvät kustanukset Te maksatte itse.

Andrew Heninen ei kanna vastuuta HENINEN.NET sivuston materiaalien laittomasta käytöstä sellaisiin tarkoituksiin, jotka paikallinen voimassa oleva lainsäädäntö kieltää. Andrew Heninen ei missään tapauksessa eikä missään olosuhteissa ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, joka suoraan tai välillisesti johtuvat HENINEN.NET sivustolla olevien materiaalien käytöstä, eikä häntä voi niiden takia panna syytteeseen.

Andrew Heninen pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia HENINEN.NET sivustolla oleviin materiaaleihin tai poistaa niistä mitä tahansa osia samoin kuin niihin liittyviä funktioita.


Erikoisehdot

HENINEN.NET julkaisee alkuperäisiä historiallisia dokumentteja mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen tekstimateriaaleja, dokumenttikuvia, video- ja audiovisuaalisia dokumenttimateriaaleja ajamatta mitään poliittisia tarkoitusperiä ja haluamatta saada Teitä omaksumaan joitakin näkemyksiä konkreettisista historiallisista tapahtumista.

Ottaen huomioon että joidenkin maiden paikallinen voimassa oleva lainsäädäntö saattaa tarkastella muutamien HENINEN.NET sivustolla julkaistujen alkuperäisten historiallisten dokumenttien sisältöä virallisesti paheksuttavan ideologian propagoimisena samoin kuin pitää joitakin HENINEN.NET sivustolla julkaistuja dokumenttikuvia ja dokumenttivideomateriaaleja virallisesti paheksuttavia tunnuksia sisältävinä tai kuvina jotka muistuttavat virallisesti paheksuttavia tunnuksia, Andrew Heninen ehdottaa Teille olla tässä tapauksessa käyttämättä HENINEN.NET sivustoa tai sen yksittäisiä osia.

Andrew Heninen ehdottaa Teille olla käyttämättä HENINEN.NET sivustoa tai sen yksittäisiä osia siinäkin tapauksessa, kun niiden sisältö voi mielestänne loukata Teitä tavalla tai toisella.

Andrew Heninen kiinnittää erityisesti Teidän huomitanne siihen, että HENINEN.NET sivuston vieraskirjat ja foorumit saattavat sisältää mielipiteenilmauksia, joita eräiden maiden paikallinen lainsäädäntö voi pitää virallisesti tuomittavan ideologian propagoimisena tai sillä voi olla Teitä loukkaava luonne. Vaikka Andrew Henisellä ei ole mitään yhteistä noiden HENINEN.NET sivuston vierailijoiden ajatusten kanssa eikä hän yhdy noihin mielipiteisiin, hän siitä huolimatta ehdottaa Teille olla tässäkin tilanteessa avaamatta HENINEN.NET sivustoa tai sen yksittäisä vieraskirjoja ja keskustelualueita.


Vieraskirjat ja foorumit

Teidän ei ole pakko jättää viestejänne HENINEN.NET sivuston vieraskirjoihin tai foorumeihin.

Teillä on oikeus sijoittaa HENINEN.NET sivuston vieraskirjoihin tai foorumeihin omia viestejä, jotka vastaavat näiden vieraskirjojen ja keskustelualueiden sisältöä ja jotka eivät ole luonteeltaan kaupallisia eivätkä loukkaa HENINEN.NET sivuston muita vierailijoita.

Andrew Heninen ei ota millään tavalla kantaa HENINEN.NET sivuston vieraskirjoihin ja keskustelualueelle jätettyihin viesteihin. Nämä viestit heijastavat niiden tekijöiden omaa henkilökohtaista suhtautumista asioihin ja heidän poliittisia näkemyksiään.

Andrew Heninen ei missään tapauksessa eikä missään olosuhteissa ole vastuussa niistä seurauksista, joita voi aiheuttaa välittömästi tai välillisesti viestien julkaiseminen HENINEN.NET sivuston vieraskirjoissa ja foorumeissa, eikä häntä voi niiden takia panna syytteeseen.

Vaikka Andrew Henisellä on tekninen mahdollisuus poistaa mikä tahansa HENINEN.NET sivuston vieraskirjoihin ja foorumeihin sijoitettu viesti yhtä hyvin kuin estää jättämästä tietynaiheisia viestejä tai tietystä it-osoitteesta tulevia viestejä, hän noudattaa kuitenkin näin radikaalia menettelyä vain estääkseen sijoittamasta selvästi kaupallisluonteista aineistoa tai aineistoa, joka on selvästi luokkaava tai ei liity millään tavalla yksittäisten vieraskirjojen ja keskustelualueiden aihepiiriin. Kaikissa muissa tapauksissa Andrew Heninen noudattaa mieluummin puuttumattomuuspolitiikkaa. Teidän on muistettava myös se, että Andrew Henisen käyttämät kriteerit, joiden mukaan hän pitää jotakin informaatiota kaupallisena tai loukkaavana, saattava erota huomattavasti teidän omista kriteereistänne; lisäksi merkitystä on sillä kuinka hyvin Andrew Heninen osaa sitä kieltä (murretta tai slangia) jolla kyseinen viesti on kirjoitettu.

Andrew Heninen on silti valmis tarkastelemaan järkevän aikavälin kuluessa Teidän perusteltua pyyntöänne, joka koskee ei-toivotun viestin poistamista vieraskirjasta tai foorumista.


Viitteet ulkopuolisiin web-sivuihin

HENINEN.NET sisältää viitteitä ulkopuolisiin web-sivuihin. Ottamalla yhteyttä noihin sivuihin Te avaatte ne kokonaan omalla riskilläänne ja kannatte mahdollisen aineellisen tai muun vastuun, joka liittyy muiden web-sivujen käyttöön.

Ulkopuoliset web-sivut eivät ole Andrew Henisen hallussa. Andrew Heninen ei voi taata noille web-sivuille pääsyä. Andrew Heninen ei tutki kolmansien osapuolien web-sivuja, ei valvo niitä eikä ole vastuussa noiden web-sivujen sisältämien tietojen, aineiston, mielipiteiden, suositusten ja väittämien luotettavuudesta ja todenpräisyydestä.

Andrew Heninen antaa noita viitteitä pelkästään käyttäjien mukavuutta silmällä pitäen, eikä noiden viitteiden sijoittaminen sivustolle tarkoita, että hän olisi hyväksynyt ulkopuolisten web-sivujen sisältöä.

Tekijänoikeudet

HENINEN.NET sivustolla julkaistut materiaalit mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen tekstimateriaalit, grafiikka, videoesitykset, ääniaineistot ja muut materiaalit ovat kansainvälisten ja paikallisten voimassa olevien tekijänoikeuslakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia.

Minkä tahansa HENINEN.NET materiaalien mikä tahansa luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuksia ja/tai voimassa olevaa paikallista lainsäädäntöä.


Oikeuksien rajoitukset

Kaikki HENINEN.NET sivustolla olevat tekstimateriaalit ovat Andrew Henisen tai noiden materiaalien tekijäksi ilmoitetun henkilön älyllistä aineetonta omaisuutta.

Kaikki HENINEN.NET sivustolla olevat kuvat, grafiikka, video- ja ääniesitykset, joiden tekijä on ilmoitettu, ovat mainitun tekijän älyllistä aineetonta omaisuutta.

Kaikkien HENINEN.NET sivustolla olevien tekstimateriaalien, kuvien, video- ja äänimateriaalien kooste on Andrew Henisen älyllistä aineetonta omaisuutta.


Materiaalien käyttö

Tämän sopimuksen puitteissa Andrew Heninen antaa Teille luvan kopioida paikallisesti kaikkia HENINEN.NET sivustolla olevia materiaaleja yksinomaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön.

Andrew Heninen myös antaa Teille luvan käyttää kaikkia HENINEN.NET sivustolla olevia materiaaleja tieteellisiin ja koulutustarkoituksiin sillä ehdolla, että kaikkien materiaalien tekijät ja lähteet mainitaan ehdottomasti.

Ei sallita mitään muuta HENINEN.NET sivustolla olevien ja Andrew Henisen aineetonta omaisuutta olevien teksti- ja kuvamateriaalien sekä video- ja äänitiedostojen käyttöä ilman Andrew Henisen antamaa kirjallista lupaa.

HENINEN.NET sivustolla olevien ja muiden tekijöiden aineetonta älyllistä omaisuutta olevien teksti- ja kuvamateriaalien sekä video- ja ääniesitysten käyttölupaa on pyydettävä asianomaisen materiaalin tekijänoikeuden haltijalta riippumatta noiden materiaalien käyttötarkoituksesta.

Materiaalien käyttöön liittyviä lisärajoituksia saatetaan esittää HENINEN.NET sivustolla yhdessä sen materiaalin kanssa, jota rajoitukset koskevat.

HENINEN.NET sivustolla olevien Andrew Henisen aineetonta omaisuutta olevien tekstimateriaalien ei-kaupallista käyttöä salliva lupa voidaan saada vain Andrew Heniseltä itseltään sillä ehdolla, että Te ette muuta noita materiaaleja, säilytätte kaikki tekijänoikeutta todistavat merkinnät ja myös sijoitatte viitteet HENINEN.NET sivustoon sekä ennen käytettyä materiaalia että sen jälkeen.

HENINEN.NET sivustolla olevien Andrew Henisen aineetonta omaisuutta olevien kuvamateriaalien sekä video- ja ääniesitysten ei-kaupallista käyttöä salliva lupa voidaan saada Andrew Heniseltä itseltään ja vain sillä edellytyksellä, ettette muuta noita materiaaleja ja niihin liittyviä tekstikuvauksia, säilytätte kaikki tekijänoikeutta todistavat merkinnät ja panette viitteen asianomaisiin HENINEN.NET sivustoihin näkyviin välittömästi käytetyn materiaalin läheisyyteen.

Lupa evätään välittömästi minkä tahansa edellä esitetyn ehdon rikkomuksen sattuessa.

HENINEN.NET sivustolla olevien Andrew Henisen aineetonta omaisuutta olevien teksti- ja kuvamateriaalien sekä video- ja ääniesitysten kaupallinen käyttö sekä julkaiseminen aikakaus- ja sanomalehdissä ja muunlainen verkon ulkopuolinen monistaminen on mahdollista ainoastaan kun siihen os saatu Andrew Henisen kirjallinen lupa.


Ulkopuolisia viitteitä

Andrew Heninen ei vaadi Teitä pyytämään häneltä etukäteen kirjallista lupaa viitatessanne mihin tahansa HENINEN.NET web-sivuun eikä myöskään sellaisen viitteen julkaisemiseen jossakin painotuotteessa.

Samalla Andrew Heninen pyytää Teitä olla sijoittamatta suoria viittauksia grafiikka-, video- ja audiotiedostoihin, koska tämäntyyppiset viitteet ovat omiaan menettämään tai vääristelemään tekstikuvauksia, samoin kadotetaan maininnat asianomaisten materiaalien tekijöistä. Andrew Heninen myös pyytää Teitä olemaan muuttamatta selainohjelman standardoitua ulkoasua sekä lisäämättä ja rajoittamatta muulla tavoin HENINEN.NET web-sivujen esittelyä.

Andrew Heninen on kiitollinen Teille, kun käytettyänne viittausta HENINEN.NET sivustoon Te ilmoitatte hänelle tästä asiasta.

Yksityisyyden suojaehdot

Ottaessanne yhteyttä HENINEN.NET sivustoon kerätään automaattisesti informaatiota esimerkiksi Teidän käyttämästänne selainohjelman tyypistä, käyttöjärjestelmästä, yrityksenne IP-osoitteesta tai käytössänne olevan Internet-palveluyrityksen alueen nimestä; käyttäjän henkilökohtaisia tietoja ei kerätä. Tätä informaatiota tarvitaan HENINEN.NET sivuston palveluitten käytön analysoimiseksi. Mikäli Te ette hyväksy tällaista ei-henkilökohtaisen tiedon automaattista keruuta, Teidän tulisi kieltäytyä käyttämästä HENINEN.NET sivustoa.

Te voitte yleensä käyttää HENINEN.NET sivustoa antamatta mitään näkyvää tietoa henkilöllisyydestänne, mutta eräiden www-sivujen käyttö edellyttää henkilökohtaisen Teitä yksilöivän informaation jättämistä, jotta Teille voitaisiin tarjota palveluja, jotka vaativat sisäänkirjoittautumista palvelujen käyttäjänä, niinpä pitää esimerkiksi mainita oma sähköpostiosoite. Joe Te ette haluaa tässä tilanteessa jättää HENINEN.NET sivustolle omaa sähköpostiosoitetta, Te joudutte luopumaan tämän palvelun saannin mahdollisuudesta.

Myös silloin kun Te jätätte viestin vieraskirjaan tai kun kirjoittaudutte keskustelualueelle, joudutte antamaan käyttäjätunnistamiseksi jotakin informaatiota, mutta tässä tapauksessa Teidän ei ole pakko ilmoittaa kaikkea Teitä koskevaa tietoa ja voitte pysyä nimettömänä. Esimerkiksi silloin kun jätätte viestin vieraskirjaan, Teidän ei välttämättä tarvitse mainita sähköpostiosoitetta.

Andrew Heninen tunnustaa, että on äärettömän tärkeää pitää salassa käyttäjää yksilöivää tietoa, ja sitoutuu olemaan antamatta tätä informaatiota kolmannelle osapuolelle.

Jos Te saatte uutisia tai joitakin muita automaattisesti lähetettäviä viestejä HENINEN.NET news-alueelta, Te voitte milloin tahansa peruuttaa tämän tilauksen.