Sopimus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä Ahvenanmaan saarista

Suomen Tasavallan hallitus toiselta puolen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus toiselta puolen, haluten vahvistaa turvallisuutensa ja rauhan perusteita Itämerellä, ovat katsoneet välttämättömäksi tehdä keskenään seuraavan sopimuksen ja tätä varten nimittäneet valtuutetuikseen:
Suomen Tasavallan hallitus:
Suomen Moskovassa olevan Erikoislähettilään ja Täysivaltaisen Ministerin Juho Kusti Paasikiven;
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus:
SNTL:n Kansakomissaarien Neuvoston Puheenjohtajan ja Ulkoasiain Kansankomissarin Vjatsheslav Mihailovits Molotovin,
jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaiseen muotoon laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomi sitoutuu demilitarisoimaan Ahvenanmaan saaret, olemaan linnoittamatta niitä sekä olemaan asettamatta niitä muiden valtioiden aseellisten voimien käytettäväksi.

Tämä merkitse myöskin, ettei Suomi eivätkä muutkaan valtiot saa Ahvenanmaan saarten vyöhykkeellä tai sinne rakentaa mitään sotilas- tai laivastorakennusta tai -tukikohtaa, mitään sotilasilmailurakennusta tai -tukikohtaa eikä mitään muutakaan sotilastarkoituksiin käytettävää laitetta ja että saarilla olevat tykkiperustat on hävitettävä.

2 artikla

Nimityksellä "Ahvenanmaan saarten vyöhyke" tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkia niitä saaria, luotoja ja kareja, jotka sijaitsevat seuraavien viivojen rajoittamalla vesialueella:

a) pohjoisessa pohj. leveysaste 60° 41'.

b) idässä suorat viivat, jotka perätysten yhdistävät seuraavat maantieteelliset pisteet:

1) 60° 41',0 pohj. lev. ja 21° 00',0 it. pit. Gr.

2) 60° 35',9 pohj. lev. ja 21° 06',9 it. pit. Gr.

3) 60° 33',3 pohj. lev. ja 21° 08',6 it. pit. Gr.

4) 60° 15',8 pohj. lev. ja 21° 05',5 it. pit. Gr.

5) 60° 11',4 pohj. lev. ja 21° 00',4 it. pit. Gr.

6) 60° 09',4 pohj. lev. ja 21° 01',2 it. pit. Gr.

7) 60° 05',5 pohj. lev. ja 21° 04',3 it. pit. Gr.

8) 60° 01',1 pohj. lev. ja 21° 11',3 it. pit. Gr.

9) 59° 59',0 pohj. lev. ja 21° 08',3 it. pit. Gr.

10) 59° 53',0 pohj. lev. ja 21° 20',0 it. pit. Gr.

11) 59° 48',5 pohj. lev. ja 21° 20',0 it. pit. Gr.

12) 59° 27',0 pohj. lev. ja 20° 46',3 it. pit. Gr.

c) etelässä pohj. leveysaste 59° 27'.

d) lännessä suorat viivat, jotka perätysten yhdistävät seuraavat maantieteelliset pisteet:

13) 59° 27',0 pohj. lev. ja 20° 09',7 it. pit. Gr.

14) 59° 47',8 pohj. lev. ja 19° 40',0 it. pit. Gr.

15) 60° 11',8 pohj. lev. ja 19° 05',5 it. pit. Gr.

16) Märket-luodon keskikohta 60° 18',4 pohj. lev. ja 19° 08',5 it. pit. Gr.

17) 60° 41',0 pohj. lev. ja 19° 14',4 it. pit. Gr.

Ahvenanmaan saarten aluevesien katsotaan ulottuvan kolmen meripenikulman päähän edellämääritellyistä, ainakin ajoittain vedenpinnalla näkyvistä saarista, luodoista ja kareista matalanveden aikana.

3 artikla

Neuvostoliitolle myönnetään oikeus pitää Ahvenanmaan saarilla oma konsulinvirastonsa, jonka toimivaltaan, tavanomaisten konsulintehtävien lisäksi, kuuluu valvoa, että tämän sopimuksen 1 artiklassa määrättyjä, Ahvenanmaan saarten demilitarisointia ja linnoittamattomuutta koskevia sitoumuksia noudatetaan.

Niissä tapauksissa, jolloin Neuvostoliiton konsuliedustaja havaitsee seikkoja, jotka hänen käsityksensä mukaan ovat ristiriidassa tässä sopimuksessa olevien, Ahvenanmaan saarten demilitarisointia ja linnoittamattomuutta koskevien määräysten kanssa, hänellä on oikeus tehdä Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen välityksellä Suomen viranomaisille ilmoitus yhteisen tutkimuksen suorittamisesta.

Tämän tutkimuksen suorittavat Suomen hallituksen valtuutettu ja Neuvostoliiton konsuliedustaja mahdollisimman kiireellisessä järjestyksessä.

Yhteisen tutkimuksen tulokset merkitään neljin kappalein laadittuun suomen- ja venäjänkieliseen pöytäkirjaan ja tiedoitetaan, välttämättömiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, kummankin sopimuspuolen hallitukselle.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu, ja on sen jälkeen ratifioitava.

Ratifioimiskirjat vaihdetaan Helsingissä kymmenen päivän kuluessa.

Tämä sopimus on laadittu kahtena suomen- ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena, Moskovan kaupungissa 11 päivänä lokakuuta 1940.

V.Molotov Juho Kusti Paasikivi