Pöytäkirja

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö,
ilmaisten horjumattoman pyrkimyksensä yhteistoimintaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi Yhdistyneet Kansakunnat-järjestön tarkoitusperien ja periaatteiden mukaisesti,
haluten edistää Suomen ja Neuvostoliiton välille muodostuneiden ystävällisten ja hyvien naapurussuhteiden edelleen kehittämistä ja lujittamista,
todeten, että Moskovassa 6 päivänä huhtikuuta 1948 Suomen ja Neuvostoliiton välillä tehty sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta vastaa kummankin maan elinetuja ja edistää yllämainittujen tehtävien tuloksellista ratkaisemista,
ovat päättäneet allekirjoittaa tämän pöytäkirjan ja ovat määränneet valtuutetuikseen:
Suomen Tasavallan Presidentti pääministeri Urho Kekkosen ja puolustusministeri Emil Skogin sekä
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö SNT-Liiton Ministerineuvoston puheenjohtajan N.A.Bulganinin,
jotka, vaihdettuaan oikein ja asianmukaisesti laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä Moskovassa 6 päivänä huhtikuuta 1948 allekirjoitetun ystävyys-, yhteistoiminta- ja keskinäisen avunantosopimuksen voimassaoloaikaa koskevista 8 artiklan määräyksistä poiketen mainittu sopimus pysyy voimassa 20 vuoden ajan tämän pöytäkirjan voimaantulosta lukien.

Ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen mainitun määräajan päättymistä irtisano sopimusta, pysyy se voimassa seuraavien viiden vuoden ajan, ja näin tapahtuu joka kerran, ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen voimassa olevan viisivuotiskauden päättymistä kirjallisesti ilmoita aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2 artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä lukien. Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa.

Edellä esitetyn vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ja sen sineteillään vahvistaneet.

Tehtiin Moskovassa 19 päivänä syyskuuta 1955 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, ja ovat molemmat tekstit yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Presidentin valtuuttamina Urho Kekkonen
Emil Skog
Sosialististen Neuvostotasa valtain Liiton Korkeimman Neuvoston valtuuttamana N.A.Bulganin