1973. YYA-sopimus 25 vuotta
YYA-sopimus 25 vuotta
Suomen postimerkki
1973