678 / 2137
4. syyskuuta 2009. Harlu
4. syyskuuta 2009. Harlu
© Gennadi Solovjev
Alkuperäinen tiedosto, 1067×800