Kansankomisarien Neuvoston päätös Karjalan Työkansan Kommuunista

Karjalan Työkansan Kommuunin taloudellisen elämän kehittämiseksi Kansankomisarien Neuvosto päättää:

1) Karjalan Työkansan Kommuunin kansantalouden välitön johto kuuluu Karjalan Työkansan Kommuunin Talousneuvostolle, johon kuuluvat teollisuus-, maatalous-, työ-, kulkulaitos, elintarve- ja ulkomaankauppaosastot.

Huomautus: Muurmannin rautatie ei kuulu KTK:n talousneuvoston johdon alle.

2) Kaikki Karjalan kansantalouden eri alojen työsuunnitelmat, joilla on yleisvaltakunnallinen merkitys, esittää talousneuvosto niiden yhdenmukaistuttamiseksi yleisvaltakunnallisten tuotantosuunnitelmien kanssa, Työ- ja Puolustusneuvostolle erikoisen ohjesäännön säätämässä järjestyksessä.

3) Kaikilla VSFNT:n taloudellisilla kansankomisariaateilla on oikeus KTK:n talousneuvoston toiminnan tarkastamiseen, jota varten siihen asetetaan näiden komisariaattien edustajat.

4) KTK:n talousneuvosto esittää vuosittain Työ- ja Puolustusneuvoston hyväksyttäväksi tavaralaskelmat, joissa on osoitettava mitä tuotteita ja kuinka paljon Karjalan Työkansan Kommuunin on luovutettava VSFNT:n keskuselimille sekä toiselta puolen, mitä Karjalan tulee saada niiltä, ollen KTK:n talousneuvoston näitä laskelmiaan laatiessaan otettava huomioon taloudellisten keskuselinten ilmoittamat vaatimukset ja pyrittävä siihen, että Karjalasta luovutettavien tuotteiden määrä arvoltaan tulee vastata Karjalan Työkansan Kommuunin VSFNT:lta saatavien tuotteiden määrää.

Huomautus: Karjalalle yleisvaltakunnallisten suunnitelmien mukaan kuuluvat vilja- ja muut elintarvemäärät luovutetaan vuosien 1921 – 1923 aikana ilman vuotuista korvausta, mutta Karjalan Työkansan Kommuuni on velvollinen viimeistään vuoteen 1930 mennessä korva:maan tämän tuotteiden ennakkoluovutuksen vastaavalla määrällä tuotteita.

5) Karjalan Työkansan Kommuunin tulee vuodesta 1924 lähtien ottaa osaa yleisvaltakunnallisten menojen suorittamiseen osuudella, jonka suuruuden Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea tulee määrittelemään erikoisella päätöksellä.

6) Kaikki hyväksytyn suunnitelman yli valmistetut tuotteet muodostavat erikoisen varustusvaraston ja ovat kokonaan KTK:n Toimeenpanevan. Komitean käytettävissä paikallisten tarpeiden tyydyttämiseksi.

7) 25 % Karjalan Työkansan Kommuunin alueella valmistettavista vientivarastosta on jätettävä Kommuunin elinten käytettäväksi tavaroiden hankintaa varten ulkomailta tavaravaihdon kautta ulkomaiden kanssa. Tämän tavaravaihdon järjestää välittömästi Karjalan Työkansan Kommuunin Kansantalousneuvoston Ulkomaankauppaosasto Karjalan Työkansan Kommuunin Toimeenpanevan Komitean päätöksen mukaisesti, Ulkomaankauppa-asiain Kansankomisariaatin valtuutetun johdolla. Muu osa Karjalan Työkansan Kommuunin alueella valmistetusta vientitavaravarastosta siirretään Tasavallan vientitavaravarastoon.

Kansankomisarien Neuvoston puheenjohtaja
V.Uljanov (Lenin)

Kansankomisarien Neuvoston kansliapäällikkö
N.Gorbunov

Kansankomisarien Neuvoston sihteeri
L.Fotijeva

Moskova, Kremli
26. huhtikuuta 1921