Sopimus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Suomen Tasavallan välillä Neuvostoliiton luopumisesta oikeudestaan Porkkalan alueen käyttöön laivastotukikohtana ja Neuvostoliiton aseellisten voimien poistamisesta tältä alueelta

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö ja Suomen Tasavallan Presidentti,
ottaen huomioon, että hyvät naapuruussuhteet Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Suomen Tasavallan välillä kehittyvät suotuisasti ja että keskinäinen luottamus niiden välillä jatkuvasti lujittuu,
ja katsoen siihen, että 6 päivänä huhtikuuta 1948 allekirjoitettu sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Suomen Tasavallan välillä takaa edellytykset molempien maiden välisten ystävällisten suhteitten jatkuvalle lujittamiselle,
sekä ottaen huomioon sen, että Neuvostoliitto, Suomen Tasavallan edut var-teenottaen, on katsonut mahdolliseksi ennen määräaikaa luopua sille myönnetyistä vuokraoikeuksista Porkkalan alueeseen ja poistaa sotajoukkonsa sieltä,
ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja ovat määränneet valtuutetuik-seen:
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö SNT-Liiton Ministerineuvoston puheenjohtajan N.A.Bulganinin,
Suomen Tasavallan Presidentti pääministeri Urho Kekkosen ja puolustusministeri Emil Skogin,
jotka vaihdettuaan keskenään oikein ja asianmukaisesti laadituiksi havaitut valtakirjansa ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liito luopuu Suomen Tasavallan hyväksi kaikista oikeuksista niitten maa- ja vesialueitten käyttämiseen ja hallintaan, jotka Suomen Tasavalta on ensin Moskovassa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 8 artiklan mukaisesti vuokrannut ja sitten Pariisissa 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetun rauhansopimuksen 4 artiklan mukaisesti vahvistanut vuokranneensa Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle 50 vuoden ajaksi laivastotukikohdan perustamiseksi Porkkalan niemimaan alueelle.

Samalla Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto luopuu Suomen Tasavallan hyväksi kaikista edellä mainitun rauhansopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle takaamista oikeuksista kulkuyhteyksiin rautateitse, vesitse, maanteitse ja ilmateitse Porkkalan niemimaalle samoin kuin myös tiedoitusyhteyksien käyttöoikeudesta sinne.

2 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto tyhjentää 1 artiklassa mainitut alueet kaikista sotavoimistaan sekä luovuttaa nämä alueet Suomen Tasavallan täysivaltaiseen hallintaan 3 kuukauden kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskevat ratifioimisasiakirjat on vaihdettu.

3 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto luovuttaa 1 artiklassa tarkoitetut alueet ja niillä olevan omaisuuden Suomen Tasavallalle sellaisena, kuin ne 2 artiklassa tarkoitettuna ajankohtana ovat, sekä vapaana kaikista maksuista, veroista tai muista mahdollisista rasituksista taikka oikeuksista, jotka ehkä ovat vuokra-aikana syntyneet Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle taikka sen yhteisöille, yhtymille tai kansalaisille.

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto luovuttaa samalla korvauksetta Suomen Tasavallalle Porkkalan alueelle rakennuttamansa kasarmi-, asuin- ja varastorakennukset, liikenne-ja tiedoitusverkoston, satamalaitteet laitureineen sekä muut rakennukset ja rakenteet, jotka Neuvostoliiton sotilasjohto neuvostojoukkojen poistamisen jälkeen tulee jättämään tälle alueelle.

4 artikla

Kumpikin sopimuspuol isitoutuu olemaan vaatimatta toiselta sopimuspuolelta 2 artiklassa tarkoitetun määräajan jälkeen minkäänlaisia korvauksia, jotka johtuvat siitä, että I artiklassa tarkoitetut alueet ovat olleet Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallinnassa taikka siitä, että nämä alueet tämän sopimuksen mukaisesti palautetaan Suomen Tasavallan täysivaltaiseen hallintaan.

5 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä lukien. Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa.

Edellä esitetyn vakuudeksi ovat ylempänä mainitut valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja sen sineteillään vahvistaneet.

Tehtiin Moskovassa 19 päivänä syyskuuta 1955 kahtena venäjän- ja suomenkielisenä kappaleena, ja ovat molemmat tekstit yhtä todistusvoimaiset.

Sosialististen Neuvostotasa valtain Liiton Korkeimman Neuvoston valtuuttamana N.A.Bulganin
Suomen Tasavallan Presidentin valtuuttamina Urho Kekkonen
Emil Skog