Sopimus Suomen rautateiden tavarajunien kauttakulusta SNT-Liiton rautateiden rataosuudella

Suomen Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö toiselta puolen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Kulkulaitosministeriö toiselta puolen ovat valtuutettujensa kautta sopineet seuraavasta:

1 artikla

SNT-Liiton rautatiet sallivat Suomen rautateiden kauttakulkutavarajunien kulun rataosalla SNT-Liiton valtakunnanraja – Syväoro – Värtsilä – SNT-Liiton valtakunnanraja.

2 artikla

Suomen rautateiden kauttakulkutavarajunat kokoonpannaan näiden rautateiden teknillistä käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti, ja on niissä SNT-Liiton rautateillä kulkiessaan Suomen rautateiden veturit ja junahenkilökunta.

3 artikla

Suomalaisten kauttakulkujunien liikennöiminen mainitulla rataosalla tapahtuu SNT-Liiton rautateiden liikennöimisestä ja opasteista annettujen Määräysten mukaisesti.

Näiden junien kulun määrä vahvistetaan enintään 3 junapariksi vuorokaudessa. Junan suurimmaksi painoksi määrätään 1 200 tonnia ja junan rungon pituudeksi 100 akselia (veturia lukuunottamatta).

Näiden junien kulun aikataulusta sopivat keskenään Suomen rautatiehallitus sekä Lokakuun ja Kirovin rautateiden hallitukset Suomen ja Neuvostoliiton rautatierajasekakomiteassa.

5 tuntia ennen luovutusvuorokauden alkua (klo 18 Moskovan aikaa) Niiralan ja Parikkalan asemapäälliköt tiedoittavat vastaavasti Värtsilän ja Syväoron asemapäälliköille, minkä numeroiset Suomen rautateiden junat määrätään kulkuun seuraavan vuorokauden aikana.

4 artikla

Suomen rautatiet varustavat veturinsa poltto- ja voiteluaineilla koko matkaa varten.

Vedenanto suomalaisten kauttakulkujunien vetureille ja niiden tulipesän puhdistaminen tapahtuu junien kulusta sovitussa aikataulussa mainituilla asemilla.

SNT-Liiton rautatiet luovuttavat suomalaisille kauttakulkujunille vettä maksuttomasti.

5 artikla

Suomalaisten kauttakulkujunien tavaroiden ja liikkuvan kaluston luovuttamista ei raja-asemilla toimiteta.

SNT-Liiton rautateiden virkailijat suorittavat liikkuvan kaluston teknillisen ja kaupallisen tarkastuksen vain näiden junien vaarattoman kulun varmistamiseksi.

Vaunut, joiden kunto ei vastaa Suomen ja Neuvostoliiton rautatierajasopimuksen liitteessä N:o 6 mainittuja teknillisiä ehtoja, täytyy poistaa suomalaisesta kauttakulkujunasta ja palauttaa Suomen rautateiden raja-asemalle sen puolen veturilla, jonka toimesta luovutusjunien kuljetus tällä rataosalla suoritetaan.

Vaunujen, niin kuormattujen kuin tyhjienkin, tulee olla lyijytetyt ja luukkujen suljetut.

Suomalaisilla kauttakulkujunilla kuljetettavat tavarat eivät ole tullin tai muun tarkastuksen alaisia, eikä niistä myöskään kanneta tullimaksuja, kauttakuljetus- tai muita maksuja.

6 artikla

Suomalaisten kauttakulkujunien liikkuvan kaluston luovutus ja niiden kulku rataosalla SNT-Liiton valtakunnanraja – Syväoro – Värtsilä – SNT-Liiton valtakunnanraja tapahtuu vaunuluettelojen perusteella, jotka Suomen rautateiden raja-asemat laativat 6 kappaleena.

Näihin vaunuluetteloihin painetaan oikeaan yläkulmaan leima "finskij transitnoi pojezd".

Suomalaisen kauttakulkujunan konduktöörille annetaan vaunuluetteloa viisi kappaletta, joista hän luovuttaa SNT-Liiton rautateiden tuloraja-asemalle kaksi ja lähtöraja-asemalle kaksi kappaletta kullekin.

7 artikla

Suomen rautateiden junan henkilökunnan rajanylitykseen ja oleskeluun SNT-Liiton rataosuudella sovelletaan Suomen ja Neuvostoliiton rautatierajasopimuksen (mainitun Sopimuksen liitteen N:o 2) määräyksiä.

Suomen rautateiden rautatiehenkilökunnan matkaa varten laaditaan nimiluettelo viitenä kappaleena. Neljä kappaletta annetaan suomalaisen kauttakulkujunan konduktöörille, joista konduktööri luovuttaa Suomen ja SNT-Liiton tulo- ja lähtörajalla toimiville tarkastuselimille yhden kullekin.

Suomen rautatiet ovat vastuussa kauttakulkujunien junahenkilökunnan toiminnasta matkan aikana SNT-Liiton rautateillä.

8 artikla

Suomalaisten kauttakulkujunien liikkuessa SNT-Liiton rautateillä huolehtivat nämä rautatiet niiden ulkoisesta vartioinnista.

Junassa olevien tavaroiden säilymisestä ja vaunujen teknillisestä kunnosta on vastuussa suomalaisten kauttakulkujunien henkilökunta.

Jos sivullisia henkilöitä päästetään suomalaisiin juniin, näiden kauttakulun aikana SNT-Liiton rautateillä, on näiden junien henkilökunta vastuussa SNT-Liiton rautateiden hallinnolle tällaisten henkilöiden laittomasta kuljetuksesta.

9 artikla

Opasteiden oikeata tulkitsemista ja junaliikennesääntöjen noudattamista varten rataosalla SNT-Liiton valtakunnanraja – Syväoro – Värtsilä – SNT-Liiton valtakunnanraja SNT-Liiton rautatiet asettavat kutakin Suomen rautateiden kauttakulkujunaa saattamaan opasteiden tuntemisesta ja junaliikennesääntöjen noudattamisesta vastuussa olevan opaskuljettajan.

Yhden henkilön suomalaisesta veturimiehistöstä on osattava venäjänkieltä.

10 artikla

Pikainen, liikkuvaa kalustoa junasta poistamatta tapahtuva veturien ja vaunujen korjaus, laakeripesien voitelu ja kaupallisten puutteellisuuksien korjaaminen suomalaisen kauttakulkujunan liikkuessa SNT-Liiton rautateillä tapahtuu tämän junan junahenkilökunnan toimesta.

Ellei vaunujen korjausta voida suorittaa kalustoa junasta irroittamatta tai suomalaisen kauttakulkujunan junahenkilökunnan toimesta suorittaa kaupallisten puutteellisuuksien poistamista, suoritetaan tämä SNT-Liiton rautateiden toimesta ja kustannuksella suomalaisen kauttakulkujunan konduktöörin kirjallisten ilmoitusten perusteella.

SNT-Liiton rautateiden suorittamasta vaunujen korjauksesta laaditaan pöytäkirjat Suomen ja Neuvostoliiton rautatierajasopimuksen 59 §:ssä mainitulla tavalla.

11 artikla

Jos junasta on teknillisten tai kaupallisten vikojen takia pakko irroittaa vaunuja, suomalaisen kauttakulkujunan konduktööri luovuttaa irroitetut vaunut SNT-Liiton rautateiden virkailijoille suomen- ja venäjänkielellä kolmin kappalein laaditulla toimituspöytäkirjalla (Liite N:o 1).

Toimituspöytäkirjan kaksi kappaletta luovutetaan SNT-Liiton rautateiden edustajille, kolmannen jäädessä konduktöörin haltuun.

Toimituspöytäkirjat allekirjoittavat suomalaisen kauttakulkujunan konduktööri ja sen SNT-Liiton rautateiden aseman, jolle vaunut jätetään, asemapäällikkö.

Toimituspöytäkirjassa on mainittava vaunun teknillinen ja kaupallinen kunto.

Korjauksen jälkeen vaunu liitetään ensimmäiseen samaan suuntaan menevään suomalaiseen kauttakulkujunaan.

12 artikla

Lääkintäavun antaminen, suomalaisten kauttakulkujunien junahenkilökunnan oikeus puhelin- ja lennätinyhteyksien käyttöön samoinkuin menettely näille junille sattuvien onnettomuuksien yhteydessä ja muu järjestetään Suomen ja Neuvostoliiton rautatierajasopimuksen ehtojen mukaisesti.

13 artikla

Suomen rautatiet maksavat SNT-Liiton rautateille:
a) suomalaisten kauttakulkujunien kulusta 142 km pituisella rataosalla SNT-Liiton valtakunnanraja – Syväoro – Värtsilä – SNT-Liiton valtakunnanraja 0,04 tariffiyksikköä liikkuvan kaluston (veturien, tenderien, vaunujen) kultakin todella kulkemalta akselikilometriltä;
b) virkatoimista, joita SNT-Liiton rautateiden opaskuljettajat suorittavat suomalaisissa kauttakulkujunissa 70 tariffiyksikköä kultakin todella kulkeneelta junalta;
c) suomalaisten kauttakulkujunien vaunujen teknillisten vikojen poistamisesta hinnaston mukaan, joka on otettu Suomen ja SNT-Liiton rautatierajasopimuksen liitteeseen N:o 9.

Yllämainitut tilitykset suoritetaan Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen tilityksiä, kirjanpitoa ja saldoerien merkintää koskevien Sääntöjen määräysten mukaisesti.

14 artikla

Tämä Sopimus astuu voimaan joulukuun 1 p:stä 1956 ja on voimassa jommankumman sopimuspuolen, joka tiedoittaa asiasta toiselle puolelle kirjeellisesti kuutta kuukautta aikaisemmin, taholta tapahtuneeseen irtisanomiseen saakka.

15 artikla

Tämä Sopimus on tehty ja allekirjoitettu Moskovassa syyskuun 14 päivänä 1956 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, jotka tekstit ovat molemmat yhtä todistusvoimaisia.

Suomen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö F.L.Lehtinen
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kulkulaitosministeriö N.Ushakov