Sopimus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö,
perustuen siihen, että Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton väliset, vuonna 1948 tehtyyn Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton väliseen ystävyys-, yhteistoiminta- ja keskinäiseen avunantosopimukseen pohjautuvat ystävälliset hyvän naapuruuden suhteet kehittyvät suotuisasti ja rakentuvat lujaan molemminpuoliseen luottamukseen sekä vakuuttuneina siitä, että nämä suhteet kehittyvät vastaisuudessakin yhtä suotuisasti,
ottaen huomioon, että Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto Suomen Tasavallan toivomukset varteenottaen suostuu vuokraamaan Suomen Tasavallalle Neuvostoliitolle kuuluvan osan Saimaan kanavaa,
ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja tässä tarkoituksessa nimittäneet valtuutetuikseen:
Suomen Tasavallan Presidentti
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin Veikko Savelan,
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö
SNTL:n merilaivaston ministerin V.G.Bakajevin,
jotka, oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa vaihdettuaan, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto vuokraa Suomen Tasavallan käyttöön tavarankuljetuksia varten Suomen Tasavallasta tai Suomen Tasavaltaan Neuvostoliitolle kuuluvan osan Saimaan kanavaa siihen kanavauoman molemmin puolin liityvine keskimäärin 30 metriä leveine ranta-alueineen (sulkujen, siltojen ja muiden vesirakennusteknillisten laitteiden kohdalla 200 metriin asti) ja sen Neuvostoliiton maa-alueen, joka on Nuijamaan ja Brusnitshnojen (Juustila) välisen tien ja Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan väylän välillä (mainitun tien sisältyessä vuokra-alueeseen) sekä tavaroiden jälleenlastausta ja varastoimista varten Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaari). Näitä alueita nimitetään jäljempänä vuokra-alueiksi. Vuokra-alueiden rajat on osoitettu tähän sopimukseen liittyvissä kartoissa.

Vuokra-alueiden rajat määrätään maastossa Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten toimesta mahdollisimman lyhyessä ajassa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien. Myöhemmin voidaan rajan kulku maastossa tarkistaa huomioonottaen kanavan ja tien uusimista koskevat suunnitelmat, joista on sovittava tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto suostuu siihen, että Suomen Tasavallan alukset, sotalaivoja lukuunottamatta, sekä kolmansien maiden kauppa- alukset, jotka suorittavat kaupallisia tavarankuljetuksia ja hinauksia Suomen Tasavallasta tai Suomen Tasavaltaan, kulkevat Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan kautta ja Neuvostoliiton sisä- ja aluevesillä Saimaan kana- vasta Suomenlahteen johtavaa väylää pitkin. Sotaväen, aseiden, ampumatarvikkeiden ja muun sotamateriaalin kuljetus näillä aluksilla ei ole sallittu.

Kaikenlaatuisille SNTL:n lipun alla purjehtiville aluksille taataan vapaa kulku Neuvostoliitolle kuuluvassa osassa Saimaan kanavaa. Niiltä SNTL:n aluksilta, jotka käyttävät yksinomaan tätä kanavanosaa, ei peritä säädettyjä kanavamaksuja.

3 artikla

Suomi huolehtii Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan käytöstä sekä kaikista vuokra-alueilla tätä tarkoitusta varten olevista tarpeellisista rakenteista ja laitteista. Kanavan ja muiden vuokrattujen alueiden henkilökuntaan ei saa kuulua eikä tämän sopimuksen 4 artiklan edellyttämin töihin saa käyttää kolmansien maiden kansalaisia.

Suomi sitoutuu pitämään mainitun kanavanosan sillä olevine rakenteineen ja laitteineen normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa.

Kanavaliikenteestä johtuvien menojen peittämiseksi Suomi voi määrätä ja kantaa maksuja alusten kulkemisesta Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan kautta.

4 artikla

Suomi suorittaa viiden vuoden kuluessa omalla kustannuksellaan Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan laajentamisen ja syventämisen ja sulkujen uusimisen, rakentaa kantokyvyltään vähintään nykyisiä vastaavat sillat ja muut kanavalla tarvittavat rakenteet sekä ruopaa uuden väylän Zashtshitnaja-lahdessa (Suomenvedenpohja) ja Viipurinlahdessa. Lisäksi Suomi suorittaa omalla kustannuksellaan Sopimuspuolten kesken sovittavina määräaikoina varastoalueiden ja jälleenlastauslaitteiden rakennustyöt Malyj Vysotskij-saarella.

Suomen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sopii SNTL:n merilaivastoministeriön ja VSFNT:n jokilaivastoministeriön kanssa mainittujen töiden laajuudesta ja niiden teknillisistä vaatimuksista sekä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja kaikkien muiden vuokra-alueilla olevien rakenteiden teknillisistä normeista ja käyttöjärjestyksestä.

5 artikla

Neuvostoliitto rakentaa Suomen kustannuksella tarvittavat teknilliset rakenteet (rautatiesillan, maantiesillan, jonka kantokyky on 60-65 tonnia, penkereet näille silloille ja maantien), jotka tekevät mahdolliseksi rautatie- ja autoliikenteen Kivisillansalmen yli.

Näiden teknillisten rakenteiden vaatimien töiden laajuus, niiden hinta sekä maksujen suorittamisjärjestys määrätään eri sopimuksella.

6 artikla

Suomella on oikeus rakentaa vuokra-alueille teknillisiä laitteita, jotka ovat tarpeellisia Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan käyttöä sekä tämän sopimuksen 4 artiklan edellyttämien töiden suoritusta varten, samoin kuin rakentaa teitä, asuin- ja muita tiloja ja rakennuksia, jotka ovat tarpeen vuokra- alueilla palvelevaa tai tämän sopimuksen 4 artiklan edellyttämissä töissä käytettävää henkilökuntaa varten.

Neuvostoliitolla on oikeus eri maksusta ja eri sopimuksella sovittavilla ehdoilla käyttää Suomesta Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvaan osaan toimitettavaa sähkövoimaa sekä vuokra-alueiden puhelin- ja lennätinyhteyksiä. Neuvostoliitto käyttää vuokra-alueiden teitä maksuttomasti.

Neuvostoliitto toimittaa Suomelle sähkövoimaa Malyj Vysotskij-saarelle eri maksusta ja eri sopimuksella sovittavilla ehdoilla.

7 artikla

Suomi sitoutuu korvaamaan sen vahingon, joka mahdollisesti aiheutuu Neuvostoliitolle, sen kansalaisille ja laitoksille tai kolmansien maiden kansalaisille ja laitoksille tämän sopimuksen 4 artiklan edellyttämien rakennustöiden tahi vuokra-alueiden käytön johdosta.

8 artikla

Zashtshitnaja-lahdella, Viipurinlahdella ja Suomenlahdella SNTL:n rajojen sisällä noudatetaan Neuvostoliitossa voimassaolevaa purjehdusjärjestystä.

Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvassa osassa noudatetaan kanavan Suomen puoleisella osalla voimassaolevia purjehdussääntöjä.

Purjehduskauden pituudesta kanavalla ja Suomenlahdelle johtavalla väylällä sovitaan kunakin vuonna, jääolosuhteet huomioonottaen, tämän sopimuksen 14 artiklassa mainittujen valtuutettujen kesken. Purjehduskauden aikana kanava ja väylä pidetään liikenteele avoinna kaikkina vuorokauden aikoina.

9 artikla

Tavaroista, jotka kuljetetaan Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan kautta Suomen Tasavallan toisesta osasta toiseen tahi Suomen Tasavallasta kolmansiin maihin tai kolmansista maista Suomen Tasavaltaan, ei peritä SNT- Liitossa säädettyjä tulli- ja muita vastaavia maksuja.

Tavaroista, tarvikkeista sekä koneista ja laitteista, jotka Suomi tuo vuokra- alueille tämän sopimuksen edellyttämien töiden suoritusta sekä Saimaan kanavan käyttöä varten, ei myöskään peritä mainittuja tulleja ja maksuja.

10 artikla

Suomen Tasavalta maksaa Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan käyttöönottohetkestä lähtien Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja muiden vuokrattujen alueiden käytöstä vuosittain vuokraa seuraavasti:
Liikenteen ollessa alle 1.0 milj. tonnia – 180 000 ruplaa;
liikenteen ollessa 1.0-1.5 milj. tonnia – 210 000 ruplaa;
liikenteen ollessa 1.5-2.0 milj. tonnia – 240 000 ruplaa;
ja liikenteen ollessa yli 2.0 milj. tonnia – 260 000 ruplaa.

Vuokraan sisältyy myös korvaus Neuvostoliiton toimesta tapahtuvasta Brusnitshnojen-Vysotskin (Uuras) väylällä olevien merenkulun turvalaitteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Suomi maksaa viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulo- päivästä lukien tasaisina vuotuisina erinä 960000 ruplaa kertakaikkisena korvauksena Neuvostoliiton aineellisista kuluista ja menetyksistä, jotka johtuvat vuokra-alueiden vuokraamisesta Suomen käyttöön, sekä kanavan uusimistyön aikana 14-0000 ruplaa vuosittain korvauksena Neuvostoliitolle aiheutuvista menoista.

Vuokran ja kertakaikkisen korvauksen suorittaminen tapahtuu maksupäivänä voimassaolevan Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välisen tavaranvaihto- ja maksusopimuksen mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että ruplan kultapitoisuus, joka nykyisin on 0.9874l2 grammaa puhdasta kultaa, muutettaisiin, tarkistetaan yllä mainittujen maksujen määrä vastaavasti.

11 artikla

Rakennus- ja pohjansyvennystöissä tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä tarvikkeiden samoin kuin työvoiman rautatiekuljetukset Suomesta mainittujen töiden suorituspaikoille (Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluva osa, Zashtshitnaja-lahti, Viipurin-lahti ja Malyj Vysotskij-saari) suoritetaan Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikennettä koskevan sopimuksen määräämillä ehdoilla.

Suomen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ja SNTL:n kulkulaitosten ministeriö sopivat keskenään mainittujen kuljetusten suoritusjärjestyksestä. Malyj Vysotskij-saaren sataman käyttöä varten tarvittavan työvoiman ja tavaroiden kuljetukset suoritetaan samoilla ehdoilla.

Neuvostoliiton laitokset suorittavat Suomen kustannuksella tavaroiden jälleenlastauksen aluksiin niiden kuljettamiseksi salmen yli Malyj Vysotskij-saarelle. Neuvostoliitto rakentaa Vysotskin satamaan tätä tarkoitusta varten tarvittavat raiteet, satamalaitteet ja varastot.

Mainittujen raiteiden laitteiden ja varastojen rakennustöiden laajuus sekä niiden hinnan maksutapa Suomen taholta määrätään eri sopimuksella.

Sopimuspuolten asianomaiset laitokset sopivat keskenään mahdollisista maantie- tai muista kuljetuksista.

12 artikla

Merivaurion sattuessa Saimaan kanavan vuokra-alueen ja SNTL:n merellä olevan valtakunnanrajan välisellä alueella Neuvostoliitto antaa apua vaurion kärsineelle alukselle 7 päivänä joulukuuta 1956 Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken yhteistoiminnasta ihmishengen pelastamiseksi Itämerellä tehdyn sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

13 artikla

Vuokra-alueilla on voimassa Neuvostoliiton lainsäädäntö ja toimivat Neuvostoliiton viranomaiset, kuitenkin asianmukaisin poikkeuksin siinä määrässä kuin nämä poikkeukset eivät koske SNTL:n etuja ja sen suvereniteettia.

Suomelle annetaan oikeus järjestää omien lakiensa mukaan vuokra-alueilla Suomen kansalaisten ja laitosten väliset suhteet työsuhteita koskevissa kysymyksissä (samoin kuin niiden suhteet kolmansien maiden alusten miehistöjen kanssa näissä kysymyksissä); sekä kysymyksissä, jotka koskevat vuokra-alueilla palvelevan henkilökunnan ja sen perheiden huoltoa, mukaanluettuna oikeus avata kauppa- ja palveluliikkeitä sekä käyttää Suomen rahaa; pankki- ja säästöpankki- toimintaa; posti-, lennätin- ja puhelinyhteyksiä, mukaanluettuna painotuotteiden toimittaminen vuokra-alueille; radio- ja televisiovastaanottimien käyttämistä; perhe-, holhous- ja perintöasioita; lasten koulutusta ja terveydenhoitoa; uskonnollisten menojen toimittamista; sekä verotusta, vakuutusta ja sosiaalihuoltoa. Tätä luetteloa voidaan myöhemmin muuttaa keskinäisen sopimuksen perusteella Sopimuspuolten välisellä noottien vaihdolla.

Neuvostoliiton viranomaiset luovuttavat Suomen viranomaisten Suomen alueella käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi ne vuokra-alueilla tapahtuneet lainrikkomukset, jotka Suomen kansalaiset ovat tehneet Suomen fyysisiä tai juridisia henkilöitä taikka kolmansien maiden fyysisiä tai juridisia henkilöitä vastaan tahi kolmansien maiden kansalaiset Suomen fyysisiä tai juridisia henkilöitä vastaan, silloin kun nämä lainrikkomukset eivät koske SNTL:n etuja tai sen suvereniteettia.

14 artikla

Kumpikin Sopimuspuoli nimeää valtuutettunsa käsittelemään ja päättämään tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä Sopimuspuolia yhteisesti koskevista asioista. Valtuutettujen on tehtävä kaikki päätöksensä yksimielisesti.

15 artikla

Saimaan kanavan käyttöä sekä sen ja vuokra-alueiden hoitoa varten Suomen viranomaiset asettavat erityisen ”Saimaan kanavan hoitokunnan”, jonka kotipaikka on Suomen alueella. Hoitokunnan puheenjohtaja on samalla tämän sopimuksen 14 artiklan edellyttämä Suomen valtuutettu.

16 artikla

Tämän sopimuksen tulkitsemisesta ja soveltamisesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet, joita tämän sopimuksen 14 artiklassa mainitut valtuutetut eivät saa selvitetyksi, ratkaisee sekakomitea, johon Suomi ja SNTL nimittävät kumpikin kaksi jäsentä. Jollei sekakomitea pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet diplomaattisessa järjestyksessä.

I7 artikla

Jos Neuvostoliiton asianomaiset viranomaiset SNTL:n yleisen tai paikallisen turvallisuuden tehostamisen vuoksi katsovat välttämättömäksi soveltaa väliaikaisesti erikoissäännöksiä sillä alueella, jolla Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluva osa sijaitsee, niin ne tulevat koskemaan kaikkia kansalaisia ja aluksia, jotka ovat Neuvostoliitolle kuuluvassa osassa Saimaan kanavaa.

Poikkeuksellisissa oloissa Neuvostoliitolla on oikeus kieltää kaikkien niiden kolmansien maiden alusten pääsy, joiden oleskelu Neuvostoliitolle kuuluvassa osassa Saimaan kanavaa ei olisi Neuvostoliiton turvallisuusetujen mukaista.

Tässä artiklassa mainituista toimenpiteistä Neuvostoliiton viranomaiset ilmoittavat Suomen viranomaisille mahdollisimman hyvissä ajoin.

18 artikla

Tämän sopimuksen voimassaoloajan päätyttyä Suomi luovuttaa korvauksetta kahdeksan kuukauden kuluessa Neuvostoliitolle kaikki Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvassa osassa ja muilla vuokratuilla alueilla olevat rakenteet ja laitteet normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa.

Rakenteet ja laitteet on luovutettava vapaina kaikista maksuista, veroista ja muista mahdollisista rasitteista tai oikeuksista, jotka ovat voineet syntyä vuokra- aikana Suomen, suomalaisten yhtiöiden, yhtymien ja Suomen kansalaisten tai kolmansien maiden, niiden yhtiöiden, yhtymien ja kansalaisten hyväksi.

19 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja tulee se voimaan sinä päivänä, jolloin ratifioimiskirjat vaihdetaan.

Ratifioimiskirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä.

Sopimus on voimassa viisikymmentä vuotta sen voimaantulopäivästä lukien.

Tehty Moskovassa 27 päivänä syyskuuta 1962 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Presidentin valtuuttamana:
Veikko Savela

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön valtuuttamana:
V.G.Bakajev