Pöytäkirja

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö,
lähtien siitä, että Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 6 päivänä huhtikuuta 1948 ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta tehdyn sopimuksen 35-vuotisena voimassaoloaikana saatu kokemus on vakuuttavalla tavalla osoittanut sen historiallisen arvon ja pysyvän merkityksen molempien maiden välisille suhteille;
todeten, että sopimus on jatkuvasti tärkeä tekijä rauhan ja vakaan tilanteen lujittamisessa Euroopan pohjoisosassa, vastaa Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön päämääriä ja edesauttaa kansainvälisen jännityksen lientymistä;
haluten vilpittömästi vaalia ja edelleen kehittää ystävyyteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvia vakiintuneita naapuruussuhteita maiden välillä;
ilmaisten vakaan pyrkimyksensä myötävaikuttaa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan mukaisesti;
ovat päättäneet allekirjoittaa tämän pöytäkirjan Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä ja ovat tätä tarkoitusta varten määränneet valtuutetuikseen:
Suomen Tasavallan Presidentti Suomen Tasavallan ulkoasiainministerin Paavo Väyrysen,
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö SNTL:n ministerineuvoston puheenjohtajan ensimmäisen sijaisen, SNTL:n ulkoasiainministerin A.A.Gromykon,
jotka, vaihdettuaan oikein ja asianmukaisesti laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehty sopimus, pidennettynä Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 19 päivänä syyskuuta 1955 ja 20 päivänä heinäkuuta 1970 tehtyjen pöytäkirjojen mukaisesti, pysyy voimassa seuraavien 20 vuoden ajan tämän pöytäkirjan voimaantulosta lukien.

Ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen mainitun määräajan päättymistä irtisano sopimusta, se pysyy voimassa seuraavien viiden vuoden ajan, ja näin tapahtuu joka kerran, ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen voimassa olevan viisivuotiskauden päättymistä kirjallisesti ilmoita aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2 artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä lukien. Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa.

Edellä esitetyn vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ja sen sinetillään vahvistaneet.

Laadittiin Moskovassa 6 päivänä kesäkuuta 1983 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Presidentin valtuuttamana Paavo Väyrynen
SNTL:n Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön valtuuttamana A.Gromyko