Suomen Hallitukselle

Kauan kärsittyään maillaan riehunutta ja osittain vielä riehuvaa bolsheviikkien hävitys- ja hirmuvaltaa, jota heidän turviinsa paenneet Suomen karkulaispunaiset ovat tukeneet, on osa Aunuksen maata nyt viime aikoina päässyt vapaaksi tästä kaikkea hävittävästä ja kaikkea inhimillistä elämää tukahduttavasta ryöstö- ja sortojärjestelmästä. Suomen valkoiset vapaaehtoiset ovat kuulleet sydäntemme hartaat toivomukset ja tulleet auttamaan meitä hädässämme. Heidän avullaan on suuri osa Etelä-Aunusta ja vielä laajempi alue Keski-Aunusta puhdistettu ryövääjistä ja murhaajista, omaisuuden sekä hengen vainoojista, kirkkojen häväisijöistä ja kaiken ihmisellisen järjestyksen muuttajista tämän järjestyksen irvikuvaksi. Me, jotka saavumme luoksenne seutujemme lähettäminä ja valtuuttamina edustajina Keski-Aunuksen vapautetuista kunnista, voimme vakuuttaa, että elämä maillamme jo näinä lyhyinä aikoina vapautuksen jälkeen on täydellisesti muuttunut. Hengen ja omaisuuden turva on palannut, sekasorto on loppunut sikäli, mikäli auttajamme ovat edenneet. Kansan mieliala on kohonnut, elämäntoivo alkanut elpyä ja sydämet ovat täyttyneet ilolla ja kiitoksella, kiitoksella Jumalaa, kaiken hyvän antajaa, kiitoksella kalliita avustajiamme, Suomen veljeskansan poikia ja koko Suomen kansaa kohtaan. Tämän saman kiitoksen pyydämme mekin, Keski-Aunuksen Säämäjärven, Mundjärven, Vieljärven ja Pyhäjärven kuntien edustajat, saada sydäntemme pohjista Teille esiintuoda.

Kuitenkin antaa uusi tilanne vielä aihetta huolestumiseen. Tila ei ole vielä pysyvä, uuden elämän järjestely on vasta aivan alussaan, vanhastaan olemme me vailla elämän ensimmäisiäkin edellytyksiä; seutumme ovat nyt vapaat, mutta vihollisemme leppymättömyyden, sydämettömyyden ja lukuisuuden tähden ovat ne nykyisellä kannallaan vielä alttiit yllätyksille, vihollisen yrityksille päästä takaisin maatamme hävittämään. Lisäksi on meidän käsityksemme ja hartain toivomuksemme ja koko Aunuksen hartain toivomus, että ei ainoastaan jo vapautetut seudut, vaan koko Aunus tulisi puhdistetuksi sitä hävittävistä bolshevistisista ja punaisista voimista.

Sen vuoksi me kuntiemme ja kansalaiskokoustemme valtuuttamina ja niiden antamain evästysten perusteella ja koko Aunuksen toivomuksen mukaisesti saamme Suomen veljeskansalta kunnioittaen anoa ennen kaikkea:

1) että jo vapautettujen alueiden turvaamiseksi lähetettäisiin avuksemme uusia apujoukkoja, niin riittävässä määrin, ettei alueita tarvitsisi takaisin luovuttaa.

Että taas aloitettu vapautustyö ei jäisi puolinaiseksi ja että ei ainoastaan meidän vaan koko Aunuksen toivomukset tulisivat toteutetuiksi, saamme hartaimmin anoa edelleen:

2) että Suomen Hallitus lähettäisi apujoukkojaan vapaustaistelua avustamaan sikäli, että koko Aunus tulisi puhdistetuksi bolsheviikeista ja punaisista ja saatetuksi saman tilan alaiseksi kuin jo vapautetut seudut ovat.

Mutta koska valtuuttajiemme ja koko Aunuksen kansan käsitys on se, mikä näkyy osittain oheenliittämistämme pöytäkirjoista, että täydellinen turvallisuus Aunuksessa ja täydet edellytykset yhteiskunnalliselle, kansalliselle ja sivistykselliselle elämälle siellä saataisiin vasta silloin, kun Aunuksen alueet, sikäli kun ne vapautuvat, liitettäisiin Suomeen, saamme ensinnäkin pöytäkirjojemme perusteella saattaa tietoonne tämän käsityksen ja sen mukaisesti anoa:

3) että Suomen Hallitus ryhtyisi toimeen, että Aunuksen alueet, sikäli kuin ne vapautuvat, liitettäisiin Suomeen ja sen mukaisesti Suomen viralliset joukot lähetettäisiin suojelemaan vapautettujen alueiden rajoja vihollista vastaan niinkuin varsinaisen Suomen rajoja. Tähän Suomeen liittymiseen nähden, sittenkun lopullinen ja koko alueen liittäminen tulee kysymykseen, ehdottaisimme, että asetettaisiin erityinen suomalais-aunukselainen neuvottelukunta pohtimaan tämän liittymisen perusteita.

Jo nykyisen tilanteen perusteella saamme anoa lisäksi seuraavia toimenpiteitä ennenkaikkea Aunuksen taloudellisen elämän elvyttämiseksi.

4) Että ennenkaikkea Aunuksen vapautettuja seutuja varten varattaisiin tarpeellinen määrä sekä syömä- että kylvöviljaa.

5) Että koska rahallamme, ruplalla, ei ole nykyisin juuri mitään arvoa, sille tulisi määrätyksi joku pysyvämpi kurssi, tai jos ei sitä voida tehdä, vapautetuille Aunuksen kunnille, niiden kunnallisomaisuutta vastaan, myönnettäisiin joku suurempi laina Suomen rahassa, jota nyt vapautettujen seutujen tarpeita silmällä pitäen, ehdottaisimme 15 miljoonaksi markaksi.

6) Että jo kohta raja Suomen ja vapautettujen Aunuksen kuntien väliltä poistettaisiin ja annettaisiin viimemainittuihin maihin tuoda vapaasti kaikenlaista kauppatavaraa, niinkuin muuhun Suomeen.

7) Että niinikään ensi tilassa Suomen postiverkko ulotettaisiin Aunuksen puhdistetuille alueille.

8) Että ryhdyttäisiin kiireellisesti rakennuttamaan maanteitä linjoille Vitele – Vieljärvi – Rihmakylä (Prääshä), Veskelys – Ignoila, Veskelys – Hautavaara ja Hyrsylä – Koirinoja.

9) Että ryhdyttäisiin lähitulevaisuudessa jatkamaan rataa Karjalan radalta Suojärvelle rataosalla Suojärvi – Petroskoi.

10) Että jo ensi syksynä avattaisiin vapautuneisiin Aunuksen kuntiin tarpeellinen määrä kansa-, oppi- ja ammattikouluja ja että Aunuksen kreikkalaiskatoliset seurakunnat, sikäli kuin alueet vapautuvat, yhdistettäisiin Suomen kreikkalaiskatoliseen kirkkokuntaan ja sen hallinnon alaiseksi.Helsingissä, toukokuun 20 p:nä 1919

Säämäjärven, Mundjärven, Vieljärven ja Pyhäjärven kuntien valtuutetut:
F.N.Nikitin, S.W.Volkoff, P.S.Molosowkin, S.I.Antonoff, W.O.Koshkin, N.Balahonoff,
I.A.Gromoff, Vasili Saitseff, I.O.Hippieff, W.I.Semenoff, F.N.Muhoroff, F.V.Tsernaeff,
Probus Rahikainen

Kirjelmän mukana seurasi liitteenä jäljennöksiä pöytäkirjoista, joita on pidetty niissä kokouksissa Pyhäjärven pitäjän Noushjärven kirkonkylässä, Säämäjärven pitäjän Veskelyksen kirkonkylässä, Säämäjärven pitäjän Yläkkenjoen kylässä, Säämäjärven pitäjän Lietteen kylässä, Säämäjärven pitäjän Kungoserskoin kunnassa, Säämäjärven pitäjän Lahden kunnassa, Säämäjärven kirkonkylässä, Vieljärven pitäjän Pannilskoin kunnassa, Vieljärven pitäjän Nälmäjärven kunnassa, Säämäjärven pitäjän Salminishkan kirkonkylässä, Vieljärven pitäjän Shekkilän kunnassa, Vieljärven pitäjän Savinovskoin kunnassa, Vieljärven pitäjän Vieljärven kunnassa ja Säämäjärven pitäjän Jessoilan kylässä, joissa kokouksissa lähetystö oli valittu ja valtuutettu Suomen hallitukselle esittämään ylläolevassa kirjelmässä mainitut toivomukset.