Neuvostoliiton hallituksen vastaus Kansainliiton pääsihteeri Avenolin sähkeen

Neuvostoliiton hallitukselta saamieni ohjeiden mukaisesti minulla on kunnia saattaa tiedoksenne, että tämä hallitus katsoo, että Herra Rudolf Holstin aloitteesta Kansainliiton peruskirjan 11 artiklan 1 §:n nojalla tehdyltä ehdotukselta kutsua Kansainliiton neuvosto koolle yhdeksäntenä ja yleiskokous yhdentenätoista päivänä joulukuuta, puuttuu peruste.

Neuvostoliitto ei ole sodassa Suomen kanssa eikä uhkaa Suomen kansaa sodalla. Näin muodoin vetoaminen 11 artiklan 1 §:ään ei ole paikallaan. Neuvostoliitto on rauhallisissa suhteissa Suomen kansanvaltaisen tasavallan kanssa, jonka hallitus on joulukuun 2 päivänä solminut Neuvostoliiton kanssa avunanto- ja ystävyyssopimuksen. Tällä sopimuksella on järjestetty kaikki ne kysymykset, joista Neuvostoliiton hallitus oli neuvotellut tuloksettomasti Suomen entisen ja nyttemmin vallasta poistetun hallituksen valtuutettujen kanssa.

Ensimmäisenä päivänä joulukuuta antamassaan julistuksessa Suomen kansanvaltaisen tasavallan hallitus on kääntynyt Neuvostoliiton hallituksen puoleen pyytäen sitä avustamaan tätä tasavaltaa sotavoimilla tuhotakseen yhteistoiminnassa mahdollisimman pian Suomen entisten johtomiesten sinne perustaman mitä vaarallisimman sodan ahjon. Näissä oloissa Herra Rudolf Holstin Kansainliitolle esittämä vetoomus ei ole pätevä aihe Neuvoston ja Yleiskokouksen koolle kutsumiseen varsinkin, kun niitä henkilöitä, joiden nimessä Herra Rudolf Holsti on kääntynyt Kansainliiton puoleen, ei voida pitää Suomen kansan valtuutettuina.

Jos kuitenkin Neuvosto ja Yleiskokous näistä näkökohdista huolimatta kutsuttaisiin koolle käsittelemään Herra Rudolf Holstin vetoomusta, Neuvostoliiton hallitus ei katso voivansa ottaa osaa näihin kokouksiin. Tämä päätös nojautuu m.m. siihen tosiasiaan, että Kansainliiton pääsihteerin Neuvoston ja Yleiskokouksen koolle kutsumista koskevaan tiedoitukseen sisältyy Herra Rudolf Holstin kirjeen teksti, joka on täynnä Neuvostoliiton hallitukseen kohdistettuja loukkauksia ja parjauksia, mikä menettely ei ole sopusoinnussa velvollisuuden kanssa kunnioittaa Neuvostoliittoa.


V.Molotov
4. joulukuuta 1939