Liitteet
syyskuun 19 päivänä Moskovassa allekirjoitettuun välirauhansopi-mukseen
toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton
sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan
ja toiselta puolen Suomen välillä

A. Liite 1 artiklaan

Suomalaisten sotajoukkojen vetäytymistä varten kaikilla niiden miehittämillä lohkoilla SNT-liiton ja Suomen väliselle rajalle, siten kuin se on määritelty 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehdyssä rauhansopimuksessa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetusta välirauhansopimuksesta johtuvin muutoksin vahvistetaan seuraava järjestys:

1. Ensimmäisen päivän kuluessa välirauhansopimuksen allekirjoittamisesta suomalaiset sotajoukot vetäytyvät sellaiselle etäisyydelle, että Puna-armeijan etujoukkojen ja suomalaisten joukkojen välimatka on vähintään yksi kilometri.

2. 48 tunnin (2 vuorokauden) kuluttua samasta hetkestä lukien suomalaiset sotajoukot raivaavat aukkoja miinakenttiin, piikkilanka- ja muihin esteisiin, ja näiden aukkojen on oltava vähintään 30 metrin levyisiä, jotta ne turvaisivat pataljoonan vahvuisen osaston vapaan liikehtimisen huoltoelimineen. Suomalaiset sotajoukot osoittavat samalla jäljelle jääneet miinakentät selvästi näkyvin merkein.

Edellä mainitut aukot esteisiin ja miinakenttiin tehdään suomalaisten joukkojen koko vetäytymisalueella.

Aukkojen raivaaminen suomalaisten sotajoukkojen toimesta suoritetaan kaikilla teillä ja poluilla, joita voidaan käyttää liikehtimiseen niin hyvin puolueettomalla yhden kilometrin vyöhykkeellä kuin myös estealueen koko syvyydellä.

Toisen vuorokauden päättyessä Suomen sotilasjohto luovuttaa asianomaiselle Puna-armeijan sotilasjohdolle kaikenluontoisten esteiden tarkat kartat, jolloin näihin karttoihin on merkittävä suomalaisten joukkojen jo raivaamat ja vielä raivattavat aukot samoin kuin kaikkien miinakenttien rajat.

3. Suomen sotilasjohto luovuttaa 5 päivän kuluessa Puna-armeijan ja sotalaivaston johdolle hallussaan olevat, maassa, joissa, järvissä kuin myös Itämeressä ja Jäämeressä olevia miinakenttiä ja muita esteitä kuvaavat kartat selityksineen ja sitäpaitsi tiedot sopivista reiteistä ja väylistä sekä niitä koskevat kulkuohjeet.

4. Miina-, piikkilanka- ja muiden esteiden täydellinen raivaaminen koko alueelta siitä linjasta, jolla suomalaiset kärkijoukot ovat, valtakunnan rajalle saakka, samoin kuin väylien trallaus sekä esteiden poistaminen niistä Neuvostoliiton alueen edustalla tapahtuu suomalaisten sotajoukkojen ja Suomen sotalaivaston toimesta mahdollisimman lyhyen ajan ja viimeistään 40 päivän kuluessa välirauhansopimuksen allekirjoittamisesta.

5. Suomalaisten sotajoukkojen vetäytyminen valtakunnan rajalle ja Puna-armeijan joukkojen siirtyminen sille alkaa 21 päivästä syyskuuta 1944 kello 9 aamulla samanaikaisesti koko rintamalinjalla.

Suomalaisten sotajoukkojen vetäytyminen suoritetaan vähintään 15 kilometrin päivämarssein Puna-armeijan joukkojen siirtymisen tapahtuessa siten, että suomalaisten jälkijoukkojen ja Puna-armeijan kärkijoukkojen välillä pitää olla 15 kilometrin välimatka.

6. Edellä mainitun 5 kohdan mukaisesti määrätään suomalaisten joukkojen vetäytymistä varten valtakunnan rajalle eri lohkoilla seuraavat määräaj at:

Lohkolla Vuokinsalmi-Riihimäki 1 päivänä lokakuuta; Lohkolla Riihimäki-Koitajoki 3 päivänä lokakuuta; Lohkolla Koitajoki-Korpiselkä 24 päivänä syyskuuta; Lohkolla Korpiselkä-Pyhäjärvi 28 päivänä syyskuuta; Lohkolla Pyhäjärvi-Koitsanlahti 26 päivänä syyskuuta; Lohkolla Koitsanlahti-Enson asema 28 päivänä syyskuuta; Lohkolla Enson asema-Virolahti 24 päivänä syyskuuta.

Vetäytyvät suomalaiset joukot ottavat mukaansa ainoastaan sellaisen aseistuksen ja varustuksen, muonan ja rehumäärän sekä sellaiset poltto- ja voiteluainevarastot, jotka voidaan kantaa ja kuljettaa mukana. Kaikki muut varastot jätetään paikoilleen ja luovutetaan Puna-armeijan johdolle.

7. Suomen sotilasjohto on velvollinen luovuttamaan Neuvostoliitolle palautettavilla tai siirtyvillä alueilla kaikki asutuskeskukset, liikennevälineet, puolustuslaitteet ja taloudelliset rakennelmat, niihin luettuna sillat, padot, lentokentät, kasarmit, varastot, rautatiesolmukohdat, asematalot, teollisuuslaitokset, vesivoimalaitokset, satamat ja laiturit, lennätin-, puhelin- ja sähköasemat, viestilinjat ja sähköjohdot täysin käyttökelpoisessa kunnossa.

Suomen sotilasjohdon toimesta kaikki edellä luetellut ja luovutettavat omaisuusesineet on hyvissä ajoin puhdistettava miinoista.

8. Suomen Hallitus takaa, että suomalaisten sotajoukkojen vetäytyessä valtakunnan rajalle luovutetulle alueelle jäävän väestön asuinpaikat pysytetään ennallaan, että väestö nauttii henkilökohtaista koskemattomuutta ja että kaikki tämän väestön samoin kuin julkinen, osuustoiminnallinen, kulttuuri- ja sosiaalisia tarkoituksia palveleva sekä muiden järjestöjen omaisuus säilytetään.

9. Molempien sopimuspuolten edustajat ratkaisevat paikan päällä kaikki ne kysymykset, jotka saattavat esiintyä suomalaisten sotajoukkojen luovuttaessa tämän liitteen 7 kohdassa mainittuja omaisuusesineitä. Sotilasjohto asettaa tähän tarkoitukseen jokaiselle päätielle, jota pitkin molemmat armeijat liikkuvat, erityisiä valtuutettuja sotajoukkojen siirtymisen ajaksi.

10. Neuvostoliiton sotajoukkojen siirtyminen valtakunnan rajalle saksalaisten sotajoukkojen miehittämillä lohkoilla tapahtuu Neuvostoliiton sotilasjohdon määräysten mukaisesti.

B. Liite 2 artiklaan

1. Suomen sotilasjohto luovuttaa Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmälle Sotilasjohdolle viimeksimainitun ilmoittaman määräajan kuluessa kaikki sen hallussa olevat tiedot saksalaisista aseistetuista voimista ja saksalaisten sotilasjohdon suunnitelmista ja sotatoimista Neuvostoliittoa ja muita Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan samoin kuin kartat ja kaiken operatiivisen aineiston, joka koskee saksalaisten sotavoimien sotatoimintaa.

2. Suomen Hallitus velvoittaa asianomaiset elimensä säännöllisesti luovuttamaan Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmälle Sotilasjohdolle säähavaintoja.

C. Liite 3 artiklaan

1. Sopimuksen 3 artiklan mukaisesti Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylin Sotilasjohto osoittaa Suomen Sotilasjohdolle, mitkä lentokentät on välttämätöntä asettaa Liittoutuneitten (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon käytettäväksi ja mitkä laitteet on jätettävä lentokentille, samoin kuin vahvistaa näiden lentokenttien käyttöohjeet.

Suomen Hallitus turvaa Neuvostoliitolle rautateiden, vesi-, maa- ja ilmateiden käytön, mikä on välttämätön henkilö- ja tavaraliikennettä varten Neuvostoliitosta mainittujen lentokenttien sijoitusalueille.

2. Siihen saakka, kunnes sota Saksaa vastaan on lopetettu, on Liittoutuneiden sota- ja kauppalaivoilla oikeus käyttää Suomen aluevesiä, satamia, laitureita ja ankkuripaikkoja. Suomen hallitus antaa tarpeellista apua materiaaliteknillisessä huollossa.

D. Liite 4 artiklaan

1. Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti Suomen sotilasjohto asettaa viipymättä Liittoutuneiden Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon käytettäväksi täydelliset tiedot Suomen maa-, meri- ja ilmavoimien vahvuudesta, aseistuksesta ja sijoituksesta ja sopii Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon kanssa siitä, missä järjestyksessä Suomen armeija on asetettava rauhanaikaiselle kannalle vahvistetun määräajan kuluessa.

2. Kaikki suomalaiset sota-alukset, kauppalaivat ja lentokoneet on Saksan kanssa käynnissä olevan sodan ajaksi palautettava tukikohtiinsa satamiin ja lentokentille eivätkä ne saa poistua ilman Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon asianmukaista lupaa.

E. Liite 5 artiklaan

1. Sopimuksen 5 artiklassa mainitulla Suomen kaikenlaisten suhteiden katkaisemisella Saksaan ja sen vasallivaltioihin tarkoitetaan Suomen kaikkien diplomaattisten, konsuli- ja muiden suhteiden samoin kuin posti-, lennätin- ja puhelinyhteyden katkaisemista Saksaan ja Unkariin.

2. Suomen Hallitus sitoutuu siihen saakka, kunnes saksalaisten sotajoukkojen poistaminen Suomesta on saatettu loppuun, lakkauttamaan Suomessa olevien diplomaattisten lähetystöjen ja konsulivirastojen diplomaattisten postinvaihdon samoin kuin kaiken salamerkein tapahtuvan radio- ja lennätinyhteyden sekä puhelinyhteyden ulkomaille.

F. Liite 7 artiklaan

Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton ja Suomen välinen valtakunnanraja Suomen Neuvostoliitolle palauttaman Petsamon alueen yhteydessä kulkee seuraavasti:

Rajapylväästä n:o 859/90 (Korvatunturi) lähellä Jaurijärveä valtakunnan rajaviiva vahvistetaan luoteissuuntaan vanhaa venäläis-suomalaista rajaa pitkin rajapylväiden n:o 91-92-93 kautta rajapylväälle n:o 94, missä aikaisemmin Venäjän, Norjan ja Suomen rajat yhtyivät.

Edelleen rajalinja kulkee yleensä koillissuuntaan vanhaa venäläis-norjalaista valtakunnanrajaa pitkin Varangervuonoon saakka (katso oheen liitettyä venäläistä karttaa mittakaava 1:500.000).

Neuvostolaissuomalainen sekakomitea merkitsee paikan päällä rajaviivan rajapylväältän:o 859/90 (Korvatunturi) rajapylväälle n:o 94.

Komitea asettaa rajapylväät, suorittaa tämän viivan tarkan kuvauksen ja piirtää sen kartalle mittakaavaan 1:25.000.

Komitea ryhtyy työhön Neuvostoliiton sotilasjohdon määräämänä aikana.

Edellä mainitun komitean suorittama rajaviivan kuvaus sekä tämän viivan kartta on alistettava molempien hallitusten vahvistettavaksi.

G. Liite 8 artiklaan

1. SNT-liiton Suomelta vuokraaman Porkkalan niemimaan alueen rajan lähtökohtana on piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 59°50' pohjoista; pituus 24°07' itäistä. Tästä pisteestä rajaviiva kulkee pohjoiseen pituusastetta 24°07' pitkin pisteeseen, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°O6',2 pohjoista; pituus 24°07' itäistä.

Edelleen raja kulkee mutkitellen pohjoissuuntaan pisteeseen koordinaateilla: leveys 60°O8',1 pohjoista; pituus 24°O7',6 itäistä.

Siitä rajaviiva kulkee mutkitellen yleensä itäkoillissuuntaan pisteeseen koordinaateilla: leveys 60°1O',4 pohjoista; pituus 24°34',1 itäistä; edelleen Espoon lahtea pitkin ja sen jälkeen Smäholmarna, Björkö, Medvastö, Högholm ja Stor Hamnholm nimisten saarien itäpuolitse pisteeseen koordinaateilla: leveys 60°02',9 pohjoista; pituus 24°37',7 itäistä ja edelleen etelään pituusastetta 24°37',7 Suomen aluevesien ulkorajalle saakka (katso tähän sopimukseen liitettyä karttaa mittakaavaan 1:100.000).

Neuvostovenäläissuomalainen sekakomitea merkitsee Porkkalan niemimaan rajaviivan maastoon. Komitea asettaa rajamerkit, tekee tarkan kuvauksen tästä viivasta ja piirtää sen topografikartalle mittakaavassa 1:20.000 ja merikortille mittakaavassa 1:50.000.

Komitea ryhtyy työhön Neuvostoliiton merisotilas] ohdon määräämänä aikana.

Edellä mainitun komitean suorittaman vuokra-alueen rajan kuvaus ja tämän viivan kartta on alistettava molempien hallitusten vahvistettavaksi.

2. Sopimuksen 8 artiklan mukaisesti Suomen on luovutettava Porkkalan niemimaan alueen maa- ja vesialue Neuvostoliiton käyttöön ja hallintaan 50 vuodeksi 10 päivän kuluessa välirauhansopimuksen allekirjoittamisesta Neuvostoliiton laivastotukikohdan perustamiseksi vuokrasopimuksen nojalla. Vuokramaksuna Neuvostoliitto suorittaa 5 miljoonaa Suomen markkaa vuosittain.

3. Suomen hallitus sitoutuu turvaamaan Neuvostoliitolle Porkkalan niemimaan laivastotukikohtaan Neuvostoliitosta lähetettäviä henkilö- ja tavarakuljetuksia varten välttämättömät kulkuyhteydet rautateitse, vesiteitse, maanteitse ja ilmateitse.

Suomen Hallitus antaa Neuvostoliitolle oikeuden kaikkien viestiyhteyksien esteettömään käyttöön SNT-liiton ja Porkkalan niemimaan vuokra-alueen välillä.

H. Liite 11 artiklaan

Molemmat hallitukset vahvistavat erikoissopimuksella yksityiskohtaisen erittelyn tavaroista, jotka Suomen on toimitettava Neuvostoliitolle sopimuksen 11 artiklan mukaan, samoin kuin tarkat määräajat näitä hankintoja varten kunakin vuonna.

Sopimuksen 11 artiklassa edellytetyn korvauksen suorituksen laskuperusteena on Amerikan dollari sen kultapariteetin mukaan sopimuksen allekirjoittamispäivänä eli 35 dollaria yhdestä kultaunssista.

I. Liite 22 artiklaan

1. Liittoutuneiden valvontakomissio on Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon elimenä j a on välittömästi sen alainen.

Valvontakomissio toimii yhdyselimenä Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon ja Suomen Hallituksen välillä, jonka hallituksen välityksellä komissio on suhteissa kaikkiin Suomen viranomaisiin.

2. Valvontakomission päätehtävänä on valvoa, että Suomen Hallitus tarkoin ja määräaikana täyttää välirauhansopimuksen 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ja 21 artiklojen määräykset.

3. Valvontakomissiolla on oikeus saada Suomen viranomaisilta kaikki edellä olevan tehtävän täyttämiselle välttämättömät tiedoitukset.

4. Jos valvontakomissio havaitsee jonkinlaisia rikkomuksia välirauhansopimuksen edellä mainittuja artikloja vastaan, tekee se vastaavat esitykset Suomen viranomaisille asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.

5. Valvontakomissio voi perustaa erityisiä elimiä tai jaostoja ja valtuuttaa ne vastaavasti hoitamaan erilaisia tehtäviä.

Sitäpaitsi valvontakomissio voi valtuutettujensa välityksellä suorittaa tarpeelliset tutkimukset j a kerätä tarvitsemansa tiedot.

6. Valvontakomission sijoituspaikkana on Helsinki.

7. Valvontakomission jäsenillä samoin kuin sen valtuutetuilla on esteetön pääsy kaikenlaatuisiin virastoihin, laitoksiin ja satamiin ja oikeus saada niiltä kaikki tehtäviään varten tarpeelliset tiedot.

8. Valvontakomissiolla on kaikki diplomaattiset etuoikeudet niihin luettuna henkilöihin, omaisuuteen ja arkistoihin kohdistuva koskemattomuus. Sillä on oikeus ylläpitää yhteyksiä salamerkein ja diplomaattisten kuriirien välityksellä.

9. Valvontakomissiolla on käytettävänään muutamia lentokoneita, joiden käyttöä varten Suomen viranomaiset järjestävät kaikki välttämättömät edellytykset.