Sopimus matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen Tasavallan SNTL: lta vuokraamalla alueella sekä kauttakulkuliikenteestä Leningradiin asti

Suomen Tasavallan Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus,
ottaen huomioon Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavallan Liiton välisten vuonna 1948 Suomen ja SNT-Liiton kesken tehtyyn ystävyys-, yhteistoiminta- ja keskinäiseen avunantosopimukseen perustuvien ystävällisten naapuruussuhteiden suotuisan kehityksen;
varteenottaen Suomen Tasavallan Hallituksen toivomuksen saada käyttää Saimaan kanavaa matkustajaliikenteeseen;
haluten ratkaista nämä kysymykset molempien maiden keskinäisen yhteistoiminnan hyväksi;
ovat päättäneet tehdä tämän Sopimuksen ja tässä tarkoituksessa nimittäneet valtuutetuikseen:
Suomen Tasavallan Hallitus – Suomen Tasavallan Saimaan kanavan valtuutetun Urho Kiukkaan,
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus – SNT-Liiton Saimaan kanavan valtuutetun Georgij Iakovlevitsh Piasetskin,
jotka oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa vaihdettuaan, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ovat sopineet matkustajaliikenteen aloittamisesta Saimaan kanavalla, sen Neuvostoliitolle kuuluvalla osalla, Suomen Tasavallan vuokraamalla alueella sekä kauttakulkuliikenteestä Leningradiin asti tai päinvastaiseen suuntaan, vuodesta 1968 lähtien Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn Sopimuksen voimassaolon ajaksi.

2 artikla

Matkustajaliikenne vesitse voi tapahtua Suomen tai SNT-Liiton lipun alla purjehtivilla matkustaja-aluksilla, lasti- ja matkustaja-aluksilla sekä urheilualuksilla suuntiin, jotka on mainittu tämän Sopimuksen 1 artiklassa. Suomalaiset urheilualukset saavat liikkua Neuvostoliitolta vuokratulla Saimaan kanavan alueella kuitenkin vain Suomen ja Neuvostoliiton asianomaisten viranomaisten kussakin tapauksessa erikseen antaman luvan nojalla.

Ylitettyään Suomen Tasavallan ja SNT-Liiton välisen valtakunnanrajan alusten on noudatettava Suomen Tasavallan sisä- ja aluevesillä vain Suomen Tasavallan asianomaisten viranomaisten osoittamaa väylää ja SNTL:n sisä- ja aluevesillä vain SNTL:n asianomaisten viranomaisten osoittamaa väylää.

Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvalla osalla eivät saa liikennöidä mitkään kolmansien maiden lipun alla purjehtivat alukset, luukunottamatta kauppa-aluksia, jotka suorittavat kaupallisia tavarankuljetuksia Suomen Tasavaltaan tai Suomen Tasavallasta.

3 artikla

Yhdistetyn matkustajaliikenteen harjoittaminen sekä aluksilla että autoilla tapahtuvina kuljetuksina on sallittu. Vaihto liikennevälineestä toiseen voi tapahtua Leningradissa tai Viipurin kauttakulkupisteessä.

4 artikla

Suomen Tasavallan, SNT-Liiton ja kolmansien maiden kansalaisten matkustaminen tämän Sopimuksen 1 artiklassa mainittuihin suuntiin, siinä tapauksessa, että heidän matkareittinsä ylittää Suomen ja Neuvostoliiton välisen valtakunnanrajan, sallitaan vain, jos näillä matkustajilla on asianmukainen passi sekä maahantulo- ja maastapoistumisviisumi.

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset suorittavat raja-, tulli- ja terveydenhuoltotarkastuksen kummankin Sopimuspuolen omalla alueellaan määräämillä paikoilla.

5 artikla

Alusten henkilöstön ja matkustajien on Saimaan kanavan Suomen Tasavallan osalla ja Suomen sisä- ja aluevesillä noudatettava Suomen Tasavallan voimassaolevia lakeja, asetuksia, sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä Saimaan kanavan SNT-Liitolle kuuluvalla osalla ja SNT-Liiton sisä- ja aluevesillä SNTL:n alueella voimassaolevia lakeja, asetuksia, sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

6 artikla

Vuokramaksu Suomen lipun alla purjehtivien matkustaja-alusten, matkustaja- ja lastialusten sekä urheilualusten liikennöimisestä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvalla osalla määrätään niiden alusten bruttorekisteritonnin mukaan, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn Sopimuksen 10 artiklassa mainituin tavoin siten, että yksi bruttorekisteritonni vastaa yhtä kuljetettua tavaratonnia.

7 artikla

Tämän Sopimuksen määräykset koskevat vain Saimaan kanavassa kauttakulkuna tapahtuvaa matkustajaliikennettä. Kaikissa muissa matkustajaliikennettä koskevissa kysymyksissä, jotka liittyvät tämän sopimuksen tulkintaan ja täyttämiseen, sopimuspuolet noudattavat Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen määräyksiä.

Tämä sopimus on kummankin sopimuspuolen hallituksen vahvistettava. Sopimus tulee voimaan sen vahvistamista koskevien noottien vaihtopäivänä ja on voimassa tämän sopimuksen l artiklassa määrätyn ajan tai 90 päivää siitä kun jompikumpi sopimuspuoli on tehnyt ilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta.

Tehty Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1968 kahtena suomen- ja venäjän- kielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Hallituksen valtuuttamana:
Urho Kiukas

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen valtuuttamana:
G.Piasetskij