Sopimus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Suomen Tasavaltaan kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö ovat päättäneet tehdä tämän Sopimuksen ja nimittäneet valtuutetuikseen:
Suomen Tasavallan Presidentti
Uuno Takin ja Sakari Tuomiojan;
SNT-Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö
Pavel Nikolajevitsh Kumykinin,
jotka, vaihdettuaan oikeiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Tasavalta luovuttaa Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle Paatsjoen varrella olevan sadanseitsemänkymmenenkuuden (176) neliökilometrin suuruisen Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen tällä alueella olevine kiinteine rakennuksineen ja laitteineen, siten että tämä alue liitetään Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton valtakunnan alueeseen ja nykyinen Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen raja tällä alueella muuttuu oheellisen kartan ja rajakuvauksen mukaisesti.

2 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto suorittaa Suomen Tasavallalle tämän sopimuksen 1 artiklan mukaisesti SNT-Liitolle luovutettavasta alueesta kertakaikkisen seitsemänsadanmiljoonan (700.000.000) Suomen markan korvauksen, joka korvaus käsittää myös alueella sijaitsevat rakennukset ja laitteet.

3 artikla

Tämän sopimuksen 1 artiklan mukaisesti muuttuvan Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen rajalinjan merkitsemiseksi maastoon Sopimuspuolet muodostavat Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajankäynnin sekakomitean.

Komitean on suoritettava rajalinjan merkitseminen maastoon lokakuun 1 päivään 1947 mennessä.

4 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava mahdollisimman pian ja tulee se voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä.

Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Moskovassa.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena suomen- ja venäjänkielillä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tehtiin Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1947.

P.Kumykin Uuno Takki
Sakari Tuomioja