Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus, jotka
ottavat huomioon Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välisten ystävällisten hyvien naapuruussuhteiden suotuisan kehityksen 6 päivänä huhtikuuta 1948 Suomen ja Neuvostoliiton välillä tehdyn ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäisen avunantosopimuksen pohjalta;
viittaavat Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehtyyn sopimukseen;
unnustavat Suomen tasavallan toivomuksen laajentaa Saimaan kanavan käyttöä matkustajaliikenteeseen;
haluavat ratkaista nämä kysymykset kaikinpuolisen keskinäisen yhteistoiminnan hyväksi ja
ottavat huomioon 7 päivänä maaliskuuta 1968 tehdyn matkustajaliikennettä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella sekä kauttakulkuliikennettä Leningradiin asti koskevan sopimuksen soveltamisesta saadun kokemuksen ja ne myöhemmät muutokset ja täydennykset, jotka on tehty sopimuksen voimassaolon aikana,
ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ovat sopineet jatkavansa yhteistyötä kysymyksissä, jotka koskevat matkustajaliikennettä Saimaan kanavalla Viipuriin asti tai kauttakulkuliikennettä aavalle merelle ja päinvastaiseen suuntaan Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen koko voimassaolon ajaksi.

2 artikla

Matkustajaliikenne vesitse voi tapahtua Suomen tasavallan tai Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton lipun alla purjehtivilla matkustaja-aluksilla, lasti- ja matkustaja-aluksilla sekä huvialuksilla sekä kolmansien maiden huvialuksilla suuntiin, jotka on mainittu tämän sopimuksen 1 artiklassa siten ymmärrettynä, että myöskin kolmansien maiden huvialusten matkustajaliikenne tapahtuu Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen 2 artiklan pohjalta. Yllämainitut huvialukset saavat liikkua Neuvostoliitolle kuuluvalla Saimaan kanavan vuokra-alueella kuitenkin vain Neuvostoliiton ja Suomen asianomaisten viranomaisten kussakin tapauksessa antaman luvan nojalla.

Ylitettyään Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajan alusten on noudatettava Suomen tasavallan sisäisillä aluevesillä ja aluemerellä vain Suomen tasavallan asianomaisten viranomaisten osoittamia väyliä ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton sisäisillä aluevesillä ja aluemerellä vain Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton asianomaisten viranomaisten osoittamia väyliä.

Suomalaisten matkustaja- ja huvialusten sekä kolmansien maiden huvialusten sallitaan käyttää Neuvostoliitolle kuuluvilla Suomenlahden sisäisillä aluevesillä Majatshnyj -saarelta Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajalle johtavaa luotsaukseen tarkoitettua rannikon suuntaista luotsiväylää kauttakulkuun Saimaan kanavalta ja päinvastoin. Kulkiessaan mainitulla väylällä suomalaisten matkustaja- ja huvialusten sekä kolmansien maiden huvialusten on noudatettava 26 päivänä huhtikuuta 1969 Majatshnyj -saarelta Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajalle johtavan luotsaukseen tarkoitetun rannikon suuntaisen luotsiväylän käytöstä puutavaralauttojen hinaukseen ja suomalaisten hinaajien kauttakulusta tehdyn pöytäkirjan määräyksiä.

Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvassa osassa eivät saa liikennöidä mitkään kolmansien maiden lipun alla purjehtivat alukset, lukuunottamatta kauppa-aluksia, jotka suorittavat kaupallisia tavarankuljetuksia ja hinauksia Suomen tasavallasta tai Suomen tasavaltaan, ja huvialuksia.

3 artikla

Saimaan kanavan kautta tapahtuviin laivaristeilyihin osallistuvat voivat ilman turistiviisumeita tehdä turistimatkoja reitillä Saimaan vesistön satamat – Cvetotchnoe – Viipuri – ja takaisin. Suomalaisten matkustaja-alusten lyhytaikainen pysähtyminen on sallittu Cvetotchnoe'n sulun laitureissa, matkustajien sallitaan käydä rannalla tutustumassa sulkuun ja neuvostoliittolaiseen lnterklubiin, samoin matkustajien sallitaan poiketa maihin Viipurissa ja heillä on matkaohjelmien mukaisesti oikeus oleskella Viipurissa niin kauan kuin alus voimassaolevan aikataulun mukaan seisoo satamassa, ei kuitenkaan yli 48 tuntia. Tällöin matkustajien yöpyminen laivassa ja paluu Viipurista samalla aluksella ovat pakollisia. Matkustajille, jotka ovat Suomen kansalaisia sallitaan pääsy maihin henkilöllisyystodistusten perusteella, kun taas matkustajilla, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia on oltava ulkomaanpassit. Palattaessa samana päivänä (tulopäivänä) on sallittua käyttää yhdistettyjä kuljetusmuotoja: aluksella (linja-autolla) yhteen suuntaan ja linja-autolla (aluksella) takaisin. Kulkuneuvon vaihto voi tapahtua ainoastaan Viipurissa.

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset suorittavat raja-, tulli- ja terveystarkastuksen kummankin sopimuspuolen omalla alueellaan harkintansa mukaisesti määräämillä paikoilla.

4 artikla

Tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi matkustajien, jotka ovat Suomen tai kolmansien maiden kansalaisia, ja jotka käyttävät suomalaisia tai neuvostoliittolaisia matkustaja-aluksia, samoin kuin suomalaisten ja kolmansien maiden huvialusten miehistöjen jäsenten sallitaan tehdä kauttakulkumatkoja ilman viisumeita Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton aluemeren ja sisäisten aluevesien sekä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan kautta Suomen merisatamien ja Saimaan satamien välillä.

Tässä yhteydessä alusten päällystön tulee huolehtia siitä, ettei matkan aikana kukaan poikkea maihin tai nouse alukseen. Neuvostoliiton rajaviranomaiset pidättävät itselleen oikeuden yksittäistapauksissa yhdessä alusten päällystön kanssa tarkastaa matkustajien ja miehistöjen henkilöllisyyden todistavat asiakirjat. Alusten päälliköiden tulee luovuttaa Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rajaviranomaisille miehistöluettelo sekä matkustajaluettelo, jossa on mainittu matkustajien sukunimet, etunimet, syntymäajat ja -paikat sekä kansalaisuudet.

5 artikla

Alusten miehistön ja matkustajien on Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton alueella noudatettava Neuvostoliiton lainsäädäntöä ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välisen Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen 13 artiklan määräykset, sekä Saimaan kanavan Suomen tasavallalle kuuluvalla osalla Suomen tasavallan lainsäädäntöä.

6 artikla

Vuokranmaksu matkustaja-alusten, matkustaja- ja lastialusten sekä huvialusten liikennöimisestä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvalla osalla määrätään näiden alusten brutto- rekisteritonnimäärän mukaan Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen 10 artiklan mukaisesti siten, että yksi bruttorekisteritonni vastaa yhtä kuljetettua tavaratonnia.

7 artikla

Kaikissa matkustajaliikennettä koskevissa kysymyksissä, jotka liittyvät tämän sopimuksen tulkintaan ja täyttämiseen sopimuspuolet noudattavat Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen ehtoja.

8 artikla

Matkustajaliikennettä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella sekä kauttakulkuliikennettä Leningradiin asti 7 päivänä maaliskuuta 1968 koskeva sopimus, samoin kuin myöhemmin sopimukseen tehdyt muutokset ja lisäykset lakkaavat olemasta voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siltä, kun sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen mukaiset vaatimukset sopimuksen voimaantulolle on täytetty. Sopimus on voimassa sen 1 artiklassa tarkoitetun ajan tai siihen asti kun on kulunut 90 päivää siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuolista on tehnyt toiselle sopimuspuolelle kirjallisen ilmoituksen aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tehty Moskovassa 15 päivänä lokakuuta 1990 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoımaıset.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:
Juhani Korpela

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen puolesta:
V.P.Fedenko