Sopimus Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä

Suomen tasavalta ja Venäjän federaatio, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka toteavat Moskovassa 27 päivänä syyskuuta 1962 Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon myönteiset tulokset,

jotka pyrkivät edistämään valtioidensa välisen yhteistyön kehittämistä liikenteen, kaupankäynnin ja matkailun alalla,

jotka pyrkivät turvaamaan alusliikenteen esteettömän harjoittamisen Saimaan kanavalla ja parantamaan sen kilpailukykyä muun muassa ylläpitämällä kanavan asianmukaista palvelutasoa,

jotka tunnustavat, että Saimaan kanavan ja siihen liittyvän alueen ympäristö on säilytettävä asianmukaisessa tilassa,

jotka pitävät ennallaan periaatteet, joiden mukaan Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan vuokraehtojen toteutusta ja kanavalla tapahtuvaa alusliikennettä koskeva yhteistoiminta järjestetään sopimuspuolten nimittämien kanavavaltuutettujen välityksellä,

ovat sopineet seuraavasta:

I luku. Yleiset määräykset

1 artikla. Käsitteet ja määritelmät

Tässä sopimuksessa seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan:

Suomenlahteen johtavilla kanavilla Brusnitshnojen sulun ja Mariankiven sekä Mariankiven ja Vihrevoin saaren välisiä tulokanavia,

Suomenlahteen johtavilla väylillä Suomen ja Venäjän väliseltä valtakunnanrajalta Vihrevoin saarelle johtavaa rannikonsuuntaista luotsiväylää ja Vihrevoin saarelta Suomenlahdelle johtavaa väylää,

huoltoteillä maantietä, joka kulkee Nuijamaan rajanylityspaikalta Brusnitshnojen sululle, ja muita vuokra-alueella sijaitsevia yksinomaan Saimaan kanavan käyttöä palvelevia maanteitä,

alusliikenteen ohjauksella alusliikenteen ohjausta vaaratilanteiden estämiseksi sekä alusliikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi,

huoltohenkilökunnalla vuokra-alueen käyttöön liittyviä tehtäviä hoitavia henkilöitä,

rajamerkeillä erityisiä merkkejä, joilla vuokra-alueen rajat merkitään maastoon,

ympäristöhaitalla ympäristön saastumisesta johtuvaa ympäristön haitallista muutosta, joka johtaa luonnollisten ekologisten järjestelmien pilaantumiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen,

tullimaksuilla tavaroita ja ajoneuvoja tullirajan yli siirrettäessä kannettavia tulleja, veroja, tulliselvitysmaksuja tai muita maksuja,

aluemerellä 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti määritellyistä perusviivoista mitattuun enintään 12 meripeninkulman rajaan ulottuvaa merialuetta, ja

sisäisillä aluevesillä 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti määriteltyjen perusviivojen maanpuoleisia vesialueita.

2 artikla. Sopimuksen kohde

1. Tällä sopimuksella Venäjän federaatio vuokraa Suomen tasavallalle 50 vuodeksi Venäjän federaation alueen osan, joka käsittää Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän vesi- ja maa-alueen (jäljempänä vuokra-alue).

2. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, se ei koske Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan järjestystä, josta määrätään Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä voimassaolevilla erillisillä kansainvälisillä sopimuksilla.

3. Mikään sopimuksessa ei tarkoita sitä, että Venäjän federaatio myöntää Suomen tasavallalle oikeuden käyttää vuokra-alueen maa- ja metsävaroja.

4. Sopimuksessa määritellään edellytykset ja oikeudelliset perusteet sopimuspuolten väliselle yhteistyölle kysymyksissä, jotka liittyvät Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän vesi- ja maa-alueen vuokraamiseen Suomen tasavallalle, muun muassa Saimaan kanavan alusliikenteeseen, huoltohenkilökunnan pääsyyn vuokra-alueelle, vuokra-alueella oleskeluun sekä vuokra-alueella sovellettavaan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

3 artikla. Vuokra-alueen rajat

1. Vuokra-alueeseen kuuluvat:

1) väylä, vesirakennustekniset ja muut rakenteet Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvassa osassa, huoltotiet sekä huoltoteiden ja Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvassa osassa olevan väylän väliset maa-alueet ja liittyvä vesialue ja

2) Suomen tasavallan alueella sijaitsevan Nuijamaan ja Venäjän federaation alueella sijaitsevan Brusnitshnojen kansainvälisten maantieliikenteen rajanylityspaikkojen välisen tien ja Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvassa osassa olevan väylän välillä sijaitseva maa-alue, johon sisältyy kyseinen maantie ja siihen liittyvät, sen normaalille käytölle välttämättömät maa-alueet.

Vuokra-alueeseen ei kuulu vesistöalueen sisältävä alue, jolla sijaitsee Saimaan kanavalla oleva Venäjän federaation valtakunnanrajan rajatarkastuspaikka, lukuun ottamatta Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvassa osassa olevaa väylää ja kanavan käytölle välttämättömiä vesirakennusteknisiä rakenteita.

2. Vuokra-alueen raja kulkee siten, kuin se on esitetty kartassa, joka on sopimuksen liitteenä ja joka on sen erottamaton osa.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät ja merkitsevät maastoon vuokra-alueen rajan rajamerkein ja rajalinjoin sopimuksen ja sen liitteenä olevan kartan mukaisesti. Sopimuspuolet määrittelevät toimivaltaiset viranomaiset, jotka laativat vuokra-alueen rajan kulusta rajankuvauspöytäkirjan.

4. Sopimuspuolten kanavavaltuutettujen edustajat suorittavat vuosittain rajamerkkien ja -linjojen katselmuksen ja tarvittaessa vuokra-alueen rajan teknisen tarkastuksen maastossa. Vuokra-alueen rajan merkintää maastossa voidaan tarkentaa vuokra-alueen rajojen sisäpuolella 3 kappaleessa mainitun rajankuvauspöytäkirjan mukaisesti.

4 artikla. Vuokra-alueella olevien rakennusten ja rakenteiden tekninen kuvaus

Sopimuspuolten kanavavaltuutettujen perustama yhteinen komissio laatii teknisen kuvauksen vuokra-alueella sijaitsevista rakennuksista ja rakenteista sen jälkeen, kun sopimus on tullut voimaan.

5 artikla. Sopimuspuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet

1. Venäjän sopimuspuoli sitoutuu:

1) vuokraamaan Suomen sopimuspuolelle 2 ja 3 artiklassa mainitun alueen,

2) turvaamaan ylläpidon, käytön ja hallinnon sekä luotsauksen ja jäänmurron Suomenlahteen johtavilla alusliikenteeseen käytettävillä kanavilla ja väylillä,

3) turvaamaan vuokra-alueen yleisen järjestyksen,

4) ohjaamaan tieliikennettä sekä valvomaan ja tarkastamaan tieliikenteen turvallisuutta vuokra-alueella,

5) huolehtimaan vuokra-alueen rajamerkkien ja -linjojen hoidosta ja

6) huolehtimaan Venäjän sopimuspuolen vuokra-alueelle muussa kuin Saimaan kanavan käyttöön liittyvässä tarkoituksessa rakentaman infrastruktuurin ylläpidosta noudattaen 10 artiklan 4 kappaleessa esitettyjä määräyksiä.

2. Venäjän sopimuspuolella on oikeus:

1) harjoittaa vuokra-alueella toimintaa sopimuksen mukaisesti,

2) saada sopimuksessa tarkoitettu vuokra ja

3) käyttää vuokra-alueella sijaitsevia maanteitä korvauksetta.

3. Suomen sopimuspuoli sitoutuu:

1) maksamaan Venäjän sopimuspuolelle sopimuksessa tarkoitetun vuokran,

2) käyttämään vuokra-aluetta Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti sopimuksen tarkoittamin poikkeuksin,

3) pitämään vuokra-alueen, myös huoltotiet ja siellä olevat rakennukset ja rakenteet, lukuun ottamatta artiklan 1 kappaleen 6 kohdassa mainittua infrastruktuuria, asianmukaisessa, niiden normaalin käytön edellyttämässä kunnossa ottaen huomioon ympäristöturvallisuuden vaatimukset, maaperän käyttöä koskevat säännöt ja ympäristönsuojelusäännöt, jotka sisältyvät sellaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden osapuolia sopimuspuolet ovat, ja Venäjän lainsäädäntöön, mukaan lukien Saimaan kanavan alusliikenteen ja vuokra-alueen käytön seurauksena syntyvien roskien ja rakennusjätteen poiskuljetus,

4) viipymättä saattamaan Venäjän sopimuspuolen tietoon vuokra-alueella tehdyt arvokkaat löydöt, jotka ovat geologisesti, paleontologisesti, arkeologisesti ja historiallisesti merkittäviä, sekä ryhtymään toimenpiteisiin säilyttääkseen ja luovuttaakseen nämä löydöt Venäjän sopimuspuolelle ja

5) olemaan estämättä Venäjän kansalaisia ja oikeushenkilöitä harjoittamasta toimintaa sopimuksen tai Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

4. Suomen sopimuspuolella on oikeus:

1) käyttää vuokra-aluetta sopimuksen tavoitteiden ja ehtojen mukaisesti,

2) rakentaa vuokra-alueelle sopimuksen ehtojen mukaisesti rakennuksia ja rakenteita, mukaan lukien tietoliikenne- ja viestintäyhteyksien tarvitseman infrastruktuurin, jotka ovat tarpeellisia vuokra-alueen käyttöä ja kunnossapitoa ja Saimaan kanavan alusliikennettä varten,

3) tehdä Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvalla osalla ruoppaus- ja syvennystöitä sekä sijoittaa ruoppausmassat Venäjän sopimuspuolen osoittamaan paikkaan Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti,

4) harjoittaa vuokra-alueella kaupallista toimintaa Saimaan kanavan alusliikenteen ja vuokra-alueen ylläpidon turvaamiseksi,

5) vuokrata osa vuokra-alueesta Suomen kansalaisille tai oikeushenkilöille (alivuokraus) tai antaa vuokra-alueen osa vastikkeettomaan käyttöön ainoastaan Venäjän sopimuspuolen suostumuksella ja yksinomaan tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen sopimuspuolella ei ole oikeutta vuokrata edelleen koko vuokra-aluetta, kiinnittää vuokraoikeuksia eikä sijoittaa niitä suomalaisten tai venäläisten yhteisöjen peruspääomaksi ja

6) toimittaa vuokra-alueelle sähköenergiaa ja myydä sitä asiaa koskevien sopimusten nojalla.

II luku. Saimaan kanavan alusliikenteen ehdot

6 artikla. Alusliikenteen yleiset ehdot

1. Kaikilla Venäjän federaation lipun alla purjehtivilla aluksilla on esteetön kulku Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvalla osalla.

2. Muut kuin 1 kappaleessa mainitut alukset, jotka tulevat Suomen tasavallan alueelta tai menevät sinne, saavat kulkea Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan kautta sekä Venäjän federaation sisäisillä aluevesillä ja aluemerellä Suomenlahteen johtavilla kanavilla ja väylillä.

Saimaan kanavaa Venäjän federaation alueelle tuleville tai Venäjän federaation alueelta poistuville henkilöille, ajoneuvoille, tavaroille, rahdeille ja eläimille tehdään raja- ja tullitarkastukset sekä tarvittaessa myös muut tarkastukset rajatarkastuspaikalla Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

3. Venäjän sopimuspuoli ei vaadi viisumia kauttakulkuun Venäjän federaation alueen kautta Saimaan kanavaa pitkin Suomen tai kolmansien maiden kansalaisilta, jotka tulevat tai menevät Suomen tasavaltaan tai tasavallasta urheiluun tai vapaa-ajan viettoon käytettävillä aluksilla tai matkustajina matkustaja-aluksilla pysähtymättä matkan aikana, eikä kauttakulkuun Venäjän federaation alueen kautta Saimaan kanavaa pitkin Suomen tai kolmansien maiden kansalaisilta, jotka tulevat tai menevät Suomen tasavaltaan tai tasavallasta aluksilla, joiden pituus on enintään 24 metriä tai uppoama enintään 30 tonnia ja joita käytetään urheiluun tai vapaa-ajanviettoon.

Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvalla osalla kauttakulussa olevat alukset, joiden pituus on enintään 24 metriä tai uppoama enintään 30 tonnia ja joita käytetään urheiluun tai vapaa-ajanviettoon ja joiden suhteen Venäjän sopimuspuoli on suorittanut raja-, tulli- ja muut Venäjän federaation lainsäädännön maahantulolle Venäjän federaatioon määräämät tarkastukset, saavat pysähtyä öisin tai huonoissa sääolosuhteissa. Jos tällaisilla aluksilla kulkevat Suomen ja kolmansien valtioiden kansalaiset nousevat maihin, heidän oleskelunsa sallitaan vuokra-alueella Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti. Sopimuspuolten kanavavaltuutetut määräävät pysähtymispaikat sovittuaan niistä Venäjän sopimuspuolen rajanviranomaisten kanssa.

4. Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvalla osalla sekä Venäjän federaation sisäisillä aluevesillä ja aluemerellä Suomenlahteen johtavilla kanavilla ja väylillä eivät saa kulkea:

1) Suomen tasavallan tai kolmansien valtioiden lipun alla purjehtivat sota-alukset,

2) Suomen tasavallan tai kolmansien valtioiden lipun alla purjehtivat alukset, jotka kuljettavat sotilaita, aseita, sotatekniikkaa ja puolustusmateriaalia,

3) kolmansien valtioiden valtionalukset, jotka eivät harjoita kauppamerenkulkua tai muuta kaupallista alusliikennettä, ellei Venäjän sopimuspuoli ole myöntänyt alukselle kauttakulkulupaa Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

5. Sopimuspuolten kanavavaltuutetut sopivat vuosittain purjehduskauden pituudesta Saimaan kanavalla. Purjehduskauden aikana Saimaan kanava on avoinna alusliikenteelle ympärivuorokautisesti.

7 artikla. Luotsaus ja jäänmurto

1. Suomen sopimuspuoli vastaa luotsauksesta, alusliikenteen ohjauksesta, jäänmurrosta ja alusten avustamisesta jääolosuhteissa Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvalla osalla.

2. Venäjän sopimuspuoli vastaa luotsauksesta, alusliikenteen ohjauksesta, jäänmurrosta sekä alusten avustamisesta jääolosuhteissa Suomenlahteen johtavilla kanavilla ja väylillä.

3. Aluksille annettavista luotsaus- ja jäänmurtopalveluista sekä avustamisesta jääolosuhteissa maksetaan sen sopimuspuolena olevan valtion lainsäädännön mukaisesti, joka vastaa luotsauksesta tai jäänmurrosta.

8 artikla. Aluksilta perittävät maksut

1. Saimaan kanavalle meneviltä tai sieltä tulevilta aluksilta ei peritä maksuja sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka liittyvät merenkulun turvalaitteiden kunnossapitoon, mukaan lukien niiden uusiminen, alusliikenteen ohjaukseen Suomenlahteen johtavilla kanavilla ja väylillä sekä Mariankiven ja Brusnitshnojen sulun välisen tulokanavan mittojen säilyttämiseen alusliikenteen tarpeita vastaavassa kunnossa, lukuun ottamatta Venäjän sopimuspuolen Vihrevoin saaren ja Mariankiven välisellä väylällä perimää merikanavamaksua, jonka suuruus on 50 % bruttovetoisuuden (GT) perusteella lasketusta Viipurin sataman merikanavamaksusta.

2. Suomen sopimuspuolella on 1 kappaleesta huolimatta oikeus määrätä ja periä maksuja Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ylläpitokustannusten kattamiseksi aluksilta, jotka kulkevat Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan kautta. Tällaisia maksuja ei kuitenkaan peritä niiltä Venäjän federaation lipun alla purjehtivilta aluksilta, jotka käyttävät yksinomaan Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvaa osaa.

9 artikla. Alusliikenteen kanavien ja väylien käyttö ja kunnossapito

1. Venäjän sopimuspuoli vastaa Suomenlahteen johtavien kanavien ja väylien alusliikenteen ohjauksesta, merenkulun turvalaitteiden kunnossapidosta, mukaan lukien niiden uusiminen, sekä Suomenlahteen johtavien kanavien mittojen säilyttämisestä alusliikenteen tarpeita vastaavassa kunnossa.

2. Suomen sopimuspuoli vastaa Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan väylien alusliikenteen ohjauksesta, merenkulun turvalaitteiden kunnossapidosta, mukaan lukien niiden uusiminen, sekä väylämittojen säilyttämisestä alusliikenteen tarpeita vastaavassa kunnossa.

III luku. Rakentaminen ja ympäristönsuojelu vuokra-alueella

10 artikla. Rakentaminen vuokra-alueella

1. Saimaan kanavan asianmukaista käyttöä ja alusliikenteen kehittämistä varten Suomen sopimuspuolella on oikeus rakentaa vuokra-alueelle rakennuksia, rakenteita, teitä sekä rakentaa ja kehittää tietoliikenne- ja viestintäyhteyksiä. Muu rakentamiseen liittyvä toiminta, jolla pyritään samojen tavoitteiden saavuttamiseen, toteutetaan sopimuspuolten kanavavaltuutettujen yhteisestä sopimuksesta.

2. Rakentaminen, jonka tuloksena vuokra-alueen maisemakuva tai vuokra-alueeseen kuuluvien maa-alueiden käyttötarkoitus muuttuu, voidaan aloittaa vasta, kun asiasta on etukäteen sovittu Venäjän sopimuspuolen kanavavaltuutetun kanssa. Sopimuspuolten kanavavaltuutetut antavat toisilleen tällaista rakentamista koskevat suunnitelmat.

3. Venäjän sopimuspuolen kanavavaltuutettu ilmoittaa Suomen sopimuspuolen kanavavaltuutetulle rakentamisesta, joka voi vaikuttaa Saimaan kanavan tai huoltoteiden käyttämiseen. Venäjän sopimuspuoli antaa lainsäädäntönsä mukaisesti Suomen sopimuspuolelle oikeuden tutustua tällaisiin rakennussuunnitelmiin ja -aikatauluihin sekä tehdä niiden parantamista koskevia ehdotuksia tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Rakentaminen vuokra-alueella, siellä olevat rakenteet tai niiden käyttö eivät saa aiheuttaa haittaa kanavaliikenteelle.

11 artikla. Ympäristönsuojelu

1. Vuokra-alueella harjoitettava toiminta, mukaan lukien alus- ja maantieliikenne, rakentaminen ja muu taloudellinen toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa alueella, jolla vuokra-alue sijaitsee.

2. Venäjän sopimuspuolen kanavavaltuutettu voi keskeyttää toiminnan, joka on vastoin 1 kappaleen määräyksiä, kunnes rikkomukset on korjattu. Venäjän sopimuspuolen kanavavaltuutettu ilmoittaa Suomen sopimuspuolen kanavavaltuutetulle viipymättä tällaisesta keskeytyksestä.

3. Vuokra-alueella harjoitettavasta toiminnasta aiheutuva ympäristöhaitta on korvattava Venäjän federaation lainsäädännön sekä niiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joiden sopimuspuolia molemmat sopimuspuolet ovat.

4. Suomen sopimuspuoli korjaa kustannuksellaan kansalaistensa ja oikeushenkilöidensä sekä kolmansien valtioiden kansalaisten ja oikeushenkilöiden vuokra-alueella harjoittaman sellaisen toiminnan seuraukset, joka aiheuttaa ympäristöhaitan alueella, jolla vuokra-alue sijaitsee.

IV luku. Vuokra-alueelle pääsyä ja siellä oleskelua koskeva järjestys sekä tullimenettelyt

12 artikla. Huoltohenkilökunnan pääsyä koskeva järjestys

1. Vuokra-alueelle menevät ja sieltä tulevat huoltohenkilökuntaan kuuluvat Suomen kansalaiset ylittävät Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoissa, jotka ovat avoinna kansainväliselle autoliikenteelle ja Saimaan kanavan liikenteelle, Venäjän sopimuspuolen kanavavaltuutetun myöntämillä erikoiskulkuluvilla Venäjän federaation rajaviranomaisten hyväksynnän mukaisesti Suomen sopimuspuolen kanavavaltuutetun esityksestä, jonka Suomen tasavallan rajaviranomaiset ovat hyväksyneet. Venäjän sopimuspuoli ei vaadi viisumeita vuokra-alueelle kulkevilta huoltohenkilökuntaan kuuluvilta Suomen kansalaisilta.

Milloin on ehdottomasti tehtävä kiireellisiä korjaus- ja kunnostustöitä Saimaan kanavan vuokra-alueella syntyneiden hätätilanteiden johdosta, annetaan Suomen tasavallan ja Venäjän federaation suhteissa voimassaolevien kansainvälisten rajajärjestyssopimusten mukaisesti nimitettävälle Venäjän federaation rajavaltuutetulle oikeus myöntää erikoiskulkulupia Suomen kansalaisille, jotka tekevät urakkatöitä tällaisten tilanteiden seurausten korjaamiseksi. Venäjän federaation rajavaltuutettu ilmoittaa tällaisten lupien myöntämisestä Venäjän sopimuspuolen kanavavaltuutetulle.

2. Vuokra-alueelle menevät tai sieltä tulevat huoltohenkilökuntaan kuuluvat kolmansien valtioiden kansalaiset ylittävät Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan määrättyjen rajanylityspaikkojen kautta Venäjän federaation lainsäädännön tarkoittamassa järjestyksessä.

3. Vuokra-alueelle menevät tai sieltä tulevat huoltohenkilökuntaan kuuluvat Suomen kansalaiset ylittävät rajan autoliikenteen rajanylityspaikassa jonottamatta, mahdollisuuksien mukaan erillistä kaistaa pitkin.

13 artikla. Venäjän federaation kansalaisten oleskelu vuokra-alueella

Venäjän federaation kansalaiset oleskelevat vuokra-alueella Venäjän sopimuspuolen määräämän järjestyksen mukaisesti.

14 artikla. Tullimaksuista vapautumisen ehdot

1. Tavaroista, jotka kuljetetaan Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan kautta Suomen tasavallan yhdestä osasta toiseen tai Suomen tasavallasta kolmansiin maihin taikka kolmansista maista Suomen tasavaltaan, ei peritä tullimaksuja.

2. Tavaroista ja ajoneuvoista, jotka Suomen tasavalta tuo vuokra-alueelle tämän sopimuksen tarkoittamien töiden suoritusta sekä vuokra-alueen käyttöä varten, ei peritä tullimaksuja.

3. Kappaleissa 1 ja 2 mainitut tavarat ja ajoneuvot ovat Venäjän federaation lainsäädännön mukaisten tullaus- ja tullivalvontamenettelyiden alaisia.

4. Sopimuspuolten tulliviranomaiset vaihtavat tietoja kappaleissa 1 ja 2 mainittujen tavaroiden siirtämisestä Venäjän federaation tullirajan yli näiden määräämässä ja sopimassa järjestyksessä.

V luku. Erityiset määräykset

15 artikla. Vuokra-alueella sovellettava lainsäädäntö

1. Vuokra-alueella on voimassa Venäjän federaation lainsäädäntö ja toimivat Venäjän viranomaiset, kuitenkin sopimuksen tarkoittamin poikkeuksin siinä määrin kuin nämä poikkeukset eivät koske Venäjän federaation etuja ja sen suvereniteettia.

2. Suomen sopimuspuolella on oikeus järjestää Suomen tasavallan lainsäädännön mukaisesti:

Suomen kansalaisten, Suomen oikeushenkilöiden, kolmansien valtioiden kansalaisten ja kolmansien valtioiden oikeushenkilöiden sekä näiden henkilöiden ja Suomen sopimuspuolen viranomaisten väliset suhteet kysymyksissä, jotka koskevat koulutusta, sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa, verotusta, vakuuttamista, perintöoikeudellisia suhteita sekä työ-, perhe- ja muita siviilioikeudellisia suhteita, ja

Suomen kansalaisten, kolmansien valtioiden kansalaisten, Suomen oikeushenkilöiden, kolmansien valtioiden oikeushenkilöiden väliset suhteet sekä näiden henkilöiden ja Suomen sopimuspuolen viranomaisten väliset suhteet kysymyksissä, jotka koskevat Saimaan kanavan alusliikenteestä aiheutuneen vahingon korvaamista.

3. Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvalla osalla alusliikenteeseen sovelletaan Suomen tasavallan vesiliikennettä koskevaa lainsäädäntöä.

4. Viranomaisten ja tuomioistuinten toimivalta 2 ja 3 kappaleessa tarkoitetuissa asioissa määräytyy Suomessa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5. Milloin Suomen kansalaiset ovat vuokra-alueella tehneet Suomen kansalaisia tai oikeushenkilöitä vastaan lainrikkomuksia, jotka eivät koske Venäjän federaation etuja tai sen suvereniteettia, Venäjän sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset luovuttavat tällaiset lainrikkomusasiat Suomen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille käsiteltäviksi Suomen tasavallan alueella.

Milloin vuokra-alueella ovat tehneet lainrikkomuksia, jotka eivät koske Venäjän federaation etuja tai suvereniteettia:

kolmansien valtioiden kansalaiset Suomen kansalaisia tai oikeushenkilöitä taikka kolmansien valtioiden kansalaisia tai oikeushenkilöitä vastaan tai

Suomen kansalaiset kolmansien valtioiden kansalaisia ja oikeushenkilöitä vastaan,

Venäjän sopimuspuolen toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus luovuttaa tällaiset lainrikkomusasiat Suomen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.

16 artikla. Rajoitusten käyttöönotto

1. Venäjän sopimuspuolella on Venäjän federaation valtion turvallisuuden takaamiseksi oikeus soveltaa väliaikaisesti erikoismääräyksiä sillä alueella, jolla vuokra-alue sijaitsee. Tällaiset määräykset koskevat kaikkia vuokra-alueella olevia luonnollisia ja oikeushenkilöitä.

2. Venäjän federaation kansalaisten elämän ja terveyden, yleisen järjestyksen ja valtion turvallisuuden varmistamiseksi Venäjän sopimuspuolella on oikeus keskeyttää luonnollisten henkilöiden ja ajoneuvojen pääsy vuokra-alueelle sekä rajoittaa luonnollisten ja oikeushenkilöiden oleskelua ja toimintaa vuokra-alueella.

3. Venäjän sopimuspuoli ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin Suomen sopimuspuolelle 1 ja 2 kappaleissa mainittujen rajoitusten käyttöönotosta ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehtyjen rajanylityspaikkoja koskevien sopimusten määräykset.

VI Luku. Vuokra ja maksamenettely

17 artikla. Vuokran määrä

1. Suomen sopimuspuoli maksaa tämän sopimuksen mukaisesti vuosittain Venäjän sopimuspuolelle vuokraa, joka koostuu kahdesta osasta: kiinteästä perusvuokrasta ja muuttuvasta vuokrasta.

2. Kiinteän perusvuokran määrä on miljoona kaksisataakaksikymmentätuhatta (1 220 000) euroa vuodessa, ja Suomen sopimuspuoli maksaa sen riippumatta Saimaan kanavan alusliikenteen määrästä.

3. Suomen sopimuspuoli maksaa muuttuvaa vuokraa siitä Saimaan kanavan kautta purjehduskautena liikennöivien alusten bruttovetoisuuden (GT) yhteenlasketusta kokonaismäärästä, joka ylittää 1 500 000 bruttovetoisuusyksikköä. Muuttuvan vuokran määrä lasketaan kertomalla 0,18 eurolla luku, joka ylittää yhteenlasketun kokonaismäärän 1 500 000 bruttovetoisuusyksikköä. Aluksen bruttovetoisuus määritellään mittakirjan perusteella.

4. Sopimuspuolten kanavavaltuutetut määrittelevät Saimaan kanavalla purjehduskauden aikana liikennöivien alusten yhteenlasketun bruttovetoisuuden laskentatavan.

5. Saimaan kanavan tehokkaan käytön varmistamiseksi Venäjän sopimuspuoli rahoittaa kanavavuokralla seuraavat omat kustannuksensa:

1) erityisen toimielimen ylläpito Venäjän federaation kanavavaltuutetun toiminnan mahdollistamiseksi,

2) vuokra-alueen yleisen järjestyksen turvaaminen, maantieliikenteen ohjaus sekä tieliikenteen turvallisuuden valvonta ja tarkastus vuokra-alueella,

3) Saimaan kanavan alusliikenteeseen liittyvät valtion valvontaviranomaisten suorittamat tarkastukset Venäjän valtakunnanrajan rajatarkastuspaikassa Saimaan kanavalla,

4) rajamerkkien ja -linjojen kunnossapito ja hoito,

5) merenkulun turvalaitteiden kunnossapito ja uusiminen sekä alusliikenteen ohjaus Suomenlahteen johtavilla väylillä ja kanavilla,

6) Mariankiven ja Brusnitshnojen sulun välisen tulokanavan mittojen säilyttäminen alusliikenteen tarpeita vastaavassa kunnossa ja

7) muut kustannukset, jotka liittyvät vuokra-alueen käyttöön.

6. Suomen sopimuspuoli maksaa vuokran 3 ja 4 kappaleen mukaisesti tehdyn vuosituloksen yhteenvedon jälkeen, kuitenkin tilivuotta seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä.

Vuokran tuloutusjärjestys määräytyy Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

7. Tarvittaessa, kuitenkin enintään kerran kymmenessä vuodessa, sopimuspuolten kanavavaltuutetut arvioivat, missä määrin vuokran määrä vastaa Venäjän sopimuspuolen tarpeita kattaa sopimuksesta aiheutuvat kustannukset, lähtökohtana Venäjän sopimuspuolen kustannusten sisältö ja määrä, Saimaan kanavan alusliikenteen kehitys, inflaatiotaso sekä muiden tekijöiden tarkastelutulokset.

VII luku. Sopimuksen toteutusta koskeva yhteistyö

18 artikla. Saimaan kanavan hallinto

1. Kumpikin sopimuspuoli nimeää kanavavaltuutetun käsittelemään ja päättämään kaikista sopimuksen täytäntöönpanoon ja Saimaan kanavan alusliikenteen kehittämiseen liittyvistä asioista. Ellei sopimuksessa muuta määrätä, sopimuspuolten kanavavaltuutetut tekevät päätökset yhteisestä sopimuksesta.

2. Kumpikin sopimuspuoli perustaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti erityisen toimielimen turvaamaan, että sopimuspuolten kanavavaltuutetut voivat hoitaa sopimuksessa tarkoitetut tehtävänsä.

3. Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja Saimaan kanavaan liittyvän alueen käytön ja huollon hoitaa Suomen sopimuspuolen erityinen toimielin.

19 artikla. Sopimuksen toimivuuden tarkastelu

Sopimuspuolten kanavavaltuutetut tarkastelevat vähintään kerran vuodessa sopimuksen määräysten toimivuutta. Jos sopimuspuolten kanavavaltuutetut havaitsevat seikkoja, joilla on tai voisi olla olennaista kielteistä vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanoon, he ryhtyvät viipymättä toimiin tällaisten seikkojen poistamiseksi.

VIII luku. Loppu- ja siirtymämääräykset

20 artikla. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Sopimus on ratifioitava, ja se tulee voimaan 30 päivän kuluttua ratifioimiskirjojen vaihtamisesta.

2. Sopimus on voimassa 50 vuotta sen voimaantulopäivästä alkaen, tämän kuitenkaan rajoittamatta artiklan 24 määräyksiä.

21 artikla. Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä sopimuksella.

22 artikla. Erimielisyyksien ratkaisu

Sopimuspuolten kanavavaltuutetut ratkaisevat sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta syntyvät sopimuspuolten väliset erimielisyydet. Erimielisyydet, joista sopimuspuolten kanavavaltuutetut eivät pääse yksimielisyyteen, ratkaisee sekakomitea, johon sopimuspuolet nimittävät kumpikin kaksi sopimuspuolten edustajaa. Sopimuspuolet ratkaisevat keskinäisin neuvotteluin ne erimielisyydet, joista sekakomitea ei ole päässyt yksimielisyyteen.

23 artikla. Irtisanominen

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisella ilmoituksella diplomaattiteitse.

Sopimus lakkaa olemasta voimassa 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuolista on vastaanottanut tällaisen ilmoituksen tai ilmoituksessa mainittuna myöhempänä ajankohtana.

24 artikla. Sopimuksen päätyttyä suoritettavat toimet

1. Tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä tai sen lakattua olemasta voimassa 23 artiklan mukaisesti Suomen sopimuspuoli luovuttaa korvauksetta kahdeksan kuukauden kuluessa Venäjän sopimuspuolelle kaikki vuokra-alueella olevat rakennukset ja rakenteet normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa.

2. Rakennukset ja rakenteet on luovutettava vapaina kaikista maksuista, veroista ja muista mahdollisista rasitteista tai oikeuksista, jotka ovat voineet syntyä vuokra-aikana Suomen sopimuspuolen, Suomen kansalaisten ja oikeushenkilöiden tai kolmansien maiden, niiden kansalaisten ja oikeushenkilöiden hyväksi.

25 artikla. Sopimukset, jotka lakkaavat olemasta voimassa

Seuraavat sopimukset lakkaavat olemasta voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä:

1) Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehty sopimus,

2) 11 päivänä elokuuta 1964 tehty pöytäkirja Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen liitteeksi,

3) Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokra-alueen rajamerkkien hoidosta, kunnossapito- ja uusimisjärjestyksestä kirjeenvaihdolla 17 päivänä joulukuuta 1965 tehty sopimus,

4) 26 päivänä huhtikuuta 1969 laadittu Pöytäkirja, jolla on sovittu Majatshnyj-saaren ja Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajan välisen rannikonsuuntaisen luotsiväylän käytöstä puutavaralauttojen hinaukseen ja suomalaisten hinaajien kauttakulkuun,

5) Kanavavaltuutettujen välinen kirjeenvaihto 10 päivänä heinäkuuta 1985 aiheesta puutavaralauttojen ja hinaajien myrskysään varakiinnityspaikan erottaminen Neuvostoliiton sisävesillä Vihrevoj-saaren alueella Viipurinlahdella,

6) Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välillä 15 päivänä lokakuuta 1990 tehty sopimus matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialistiselta Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle,

7) 10 päivänä kesäkuuta 1994 tehty pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 15 päivänä lokakuuta 1990 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja

8) 1 päivänä joulukuuta 2006 noottienvaihdolla tehty pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Saimaan kanavan huoltohenkilökunnan pääsystä ja liikkumisesta Brusnitshnojen kansainvälisen rajanylityspaikan ja uuden Nuijamaan kansainvälisen rajanylityspaikan välisellä maantiellä.

26 artikla. Lupa-asiakirjojen voimassaolo

Kulkuluvat ja muut lupa-asiakirjat, jotka Saimaan kanavan kanavavaltuutetut tai sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet Suomen ja Venäjän kansalaisille ja oikeushenkilöille ennen sopimuksen voimaantuloa ja joita tarvitaan vuokra-alueelle pääsyyn ja sieltä poistumiseen, oleskeluun ja töiden suorittamiseen vuokra-alueella, jäävät voimaan ja oikeuttavat pääsyyn vuokra-alueelle ja sieltä poistumiseen sekä oleskeluun ja töiden suorittamiseen vuokra-alueella niiden voimassaolon ajan, kuitenkin enintään kuusi kuukautta sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lappeenrannassa 27 päivänä toukokuuta 2010 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Venäjän federaation puolesta
Vladimir Putin

Suomen tasavallan puolesta
Matti Vanhanen